Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zawiadomienie o XVII sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 10 lipca 2020 r.

Uprzejmie informuję, że obrady XVII sesji Rady Gminy Marianowo odbędą się w dniu 10 lipca 2020 r. o godzinie 9:00 w auli Szkoły Podstawowej w Marianowie ul. Mieszka I 2a z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr XVI z XVI sesji Rady Gminy Marianowo z dnia 24 czerwca 2020 roku.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o jego pracy między sesjami.
 5. Zapytania i interpelacje radnych.
 6. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Marianowo za rok 2019.
 7.  Debata nad Raportem o stanie Gminy Marianowo:
  1)  głosy radnych,
  2) głosy mieszkańców.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marianowo wotum zaufania.
 9. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej w Marianowie za 2019 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Marianowo za 2019 rok po uprzednim:
  - rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Marianowo za 2019 rok;
  - rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Gminy Marianowo za 2019 rok wraz z informacją dodatkową.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marianowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2019 po uprzednim zapoznaniu się z:
  a) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Marianowo za 2019 rok,
  b) sprawozdaniem finansowym Gminy Marianowo za 2019 rok wraz z informacją dodatkową,
  c) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o sprawozdaniu Wójta Gminy Marianowo z wykonania budżetu za 2019 rok,
  d) informacją o stanie mienia Gminy Marianowo na dzień 31 grudnia 2019 roku,
  e) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej - wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
  f) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Marianowo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Marianowo z wykonania budżetu za 2019 rok.
 12. Informacja o realizacji statutowych celów i zadań przez Bibliotekę Publiczną w Marianowie ustalonych uchwałą nr VIII/59/2007 Rady Gminy w Marianowie z dnia 20 września 2007 roku w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej w Marianowie za 2019 rok.
 13. Sprawozdanie z realizacji uchwały nr XXXIX/253/2018 Rady Gminy Marianowo z dnia 11 października 2018 roku w sprawie przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019”.
 14. Informacje o stanie porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Marianowo w 2019 roku:
  a) informacja Wójta,
  b) informacja Komendanta Powiatowego Policji w Stargardzie,
  c) informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie niedochodzenia należności z tytułu rekompensaty za koszty odzyskiwania należności stanowiącej równowartość 40 euro przeliczonej na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne, jeżeli jej kwota jest równa świadczeniu pieniężnemu albo większa od tego świadczenia.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2020 roku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marianowo.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
 20. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkotykowych i innych uzależnień w Gminie Marianowo na 2020 rok.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XV/71/2020 Rady Gminy Marianowo z dnia 15 maja 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkotykowych i innych uzależnień w Gminie Marianowo     na 2020 rok.
 22. Omówienie Uchwały Nr 1/2020 Zgromadzenia Związku Gmin Dolnej Odry z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie wprowadzenia zmian Statutu Związku Gmin Dolnej Odry - opinie komisji.
 23. Wolne wnioski.
 24. Ustalenie terminu XVIII sesji Rady Gminy Marianowo.
 25. Zamknięcie XVII sesji Rady Gminy Marianowo

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Mateusz Ruciński

 

Klauzula informacyjna
dla uczestników obrad sesji Rady Gminy Marianowo

Uprzejmie informuję, że na mocy art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.), obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marianowo i na stronie internetowej Gminy Marianowo.

Uczestnicząc w sesji Rady Gminy Marianowo musicie Państwo mieć świadomość, że przetwarzanie Państwa danych osobowych w postaci wizerunku, głosu będzie realizowane w myśl art. 6 ust. 1 lit. c (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. - tzw. RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Marianowo, ul. Mieszka I 1, 73-121 Marianowo.

 1. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@data.pl, pod numerem telefonu 503 677 713, lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu realizacji jawności działań organów gminy wynikających z przepisów art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.).

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Posiada Pani/Pan prawo:

 • do dostępu do Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
 • do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, na podstawie art. 18 RODO,
 • do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych,
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informujemy, że na podstawie obowiązujących przepisów nie przysługuje Pani/Panu prawo:

 • do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d RODO,
 • do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 • do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • do sprostowania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 16 RODO, gdyż jest to technicznie niemożliwe.
 1. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt III, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy, podmioty przetwarzające które pomagają nam w realizacji celu przetwarzania.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowaniu podejmowania decyzji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Stępień 01-07-2020 14:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Kortus-Wojciechowska 25-06-2020
Ostatnia aktualizacja: - 01-07-2020 14:26