Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 40/2007 w sprawie wprowadzenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Marianowie”.


Zarządzenie Nr 40/2007
Wójta Gminy Marianowo
z dnia 20
września 2007r.


w sprawie wprowadzenia „Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Marianowie”.

Na podstawie art. 3a ust.2 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1593 z 2002r. Nr 113, poz.984, Nr 214, poz.1806, z 2005r. Nr 10, poz.71, Nr 23, poz.192, Nr 122, poz.1020 z 2006r. Nr 79, poz.549, nr 169, poz.1201, Nr 170, poz.1218 ) w związku z art.33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759 z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128 ) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1.Wprowadza się „Regulamin naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy w Marianowie”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

2. Celem regulaminu jest ustalenie zasad zatrudniania na stanowiska urzędnicze w oparciu o otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowiska pracy.

3.Regulamin określa szczegółowe zasady zatrudniania pracowników w Urzędzie Gminy w Marianowie na stanowiskach urzędniczych.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Marianowo

Elżbieta Rink

Załącznik do zarządzenia Nr 40/2007

Wójta Gminy Marianowo z dnia 20.09. 2007r.


REGULAMIN NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

W URZĘDZIE GMINY W MARIANOWIE


Rozdział I
Podjęcie decyzji o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej na wolne stanowisko urzędnicze

§ 1.1. Decyzję o rozpoczęciu procedury rekrutacyjnej podejmuje wójt w oparci o informacje przekazane przez zastępcę wójta lub kierownika referatu o wakującym stanowisku.

Wzór wniosku o przyjęcie nowego pracownika stanowi Załącznik Nr 1 do regulaminu.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1 winna być przekazana z tygodniowym wyprzedzeniem pozwalającym na uniknięcie zakłóceń w funkcjonowaniu Urzędu.

3. Niniejszy „Regulamin” nie ma zastosowania w przypadkach:

1) przesunięć zatrudnionych pracowników Urzędu Gminy na inne stanowiska pracy,

2) zastępstwa z powodu dłuższej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy.


Rozdział II
Powołanie Komisji Rekrutacyjnej


§ 2.1. Komisję Rekrutacyjną powołuje wójt w drodze zarządzenia.
2. Zarządzenie w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej określa w szczególności:
1) stanowisko urzędnicze, na które prowadzony jest nabór,
2) skład komisji.
3. W skład komisji rekrutacyjnej mogą wchodzić:

2) wójt lub jego zastępca

3) skarbnik gminy

4) kierownik referatu wnioskujący o zatrudnienie lub osoba przez niego upoważniona,

5) inspektor d/s kadr będący jednocześnie sekretarzem Komisji,

6) inna osoba posiadająca odpowiednie przygotowanie merytoryczne mające znaczenie dla właściwej

oceny kandydata.

4. Do skuteczności czynności podejmowanych przez komisję wymagana jest obecność trzech członków.
5. Nadzór nad procesem rekrutacji sprawuje zastępca wójta.

6.Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru na wolne stanowiska pracy.


Rozdział III

Etapy naboru

§ 3.1. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska urzędnicze.

2. Składanie dokumentów aplikacyjnych.

3. Wstępna selekcja kandydatów - analiza dokumentów aplikacyjnych.

4.Ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne.

5.Selekcja końcowa kandydatów tj. rozmowa kwalifikacyjna i/lub test kwalifikacyjny.

6.Sporządzenie protokółu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko urzędnicze.

7.Podjecie decyzji o zatrudnieniu i podpisaniu umowy o pracę.

8. Ogłoszenie wyników naboru.


Rozdział IV
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze


§ 4.1. Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym umieszcza się obligatoryjnie w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy w Marianowie.
2. Możliwe jest umieszczanie ogłoszeń dodatkowo w innych miejscach, m.in:

1) na tablicach ogłoszeń sołectw gminy,
2) prasie,
3) urzędach pracy.

3. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko zawiera:
1) nazwę i adres jednostki,
2) określenie stanowiska urzędniczego,
3) określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym zgodnie z opisem danego stanowiska, ze

wskazaniem, które z nich są niezbędne, a które dodatkowe,
4) wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym,
5) wskazanie wymaganych dokumentów,
6) określenie terminu i miejsca składania dokumentów.

4. Ogłoszenie o naborze w BIP oraz na tablicy ogłoszeń winno być umieszczone przez co najmniej 14 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia.
5. Wzór ogłoszenia naboru na wolne stanowisko stanowi Załącznik Nr 2.


Rozdział V
Przyjmowanie dokumentów aplika
cyjnych

§ 5. 1. Po ogłoszeniu umieszczonym w BIP i na tablicy ogłoszeń następuje przyjmowanie dokumentów aplikacyjnych od kandydatów zainteresowanych pracą na wolnym stanowisku urzędniczym w Urzędzie Gminy w Marianowie.

2. Na dokumenty aplikacyjne składają się:
1) list motywacyjny,
2) życiorys - curriculum vitae,
3) kserokopie świadectw pracy,
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ( dyplom lub zaświadczenie

o stanie odbywanych studiów),

5) oświadczenie kandydata o niekaralności i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni

praw publicznych,

6) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku,
7) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kserokopie zaświadczeń o ukończonych

kursach, szkoleniach),
8) referencje, opinie,
9) oryginał kwestionariusza osobowego.

3. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko urzędnicze i tylko w formie pisemnej.

4. Dokumenty aplikacyjne składa się w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko ds. ……………..”

osobiście w siedzibie Urzędu Gminy w Marianowie, ul. Mieszka I/1 (sekretariat: I p. pok. Nr 17) lub pocztą na adres: Urząd Gminy w Marianowie, ul. Mieszka I/1, 73-121 Marianowo.

5. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV winny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 142, poz. 1593 ze zmianami)”.

6. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu ( zgodnie z ustawą z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym - Dz.U. z 2001r. nr 130, poz.1450)

7. Nie ma możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszeniem.


Rozdział VI
Wstępna selekcja kandydatów - analiza dokumentów aplikacyjnych

§ 6.1. Analizy dokumentów dokonuje Komisja Rekrutacyjna.
2. Analiza dokumentów polega na zapoznaniu się przez Komisję z aplikacjami nadesłanymi przez kandydatów.
3. Celem analizy dokumentów jest porównanie danych, zawartych w aplikacji z wymaganiami formalnymi określonymi w ogłoszeniu.
4. Wynikiem analizy dokumentów jest wstępne określenie możliwości zatrudnienia kandydata do pracy na wolnym stanowisku urzędniczym.

Rozdział VII
Ogłoszenie listy kandydatów, spełniających wymagania formalne


§ 7.1. Po upływie terminu do złożenia dokumentów, określonego w ogłoszeniu o naborze i wstępnej selekcji umieszcza się w BIP listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imiona i nazwiska kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
3. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne będzie umieszczona w BIP do momentu ogłoszenia ostatecznych wyników naboru.
4. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym, określonymi w ogłoszeniu o naborze.
5. Wzór listy stanowi Załącznik Nr 3.


Rozdział VIII
Selekcja końcowa kandydatów

§ 8. Na selekcję końcową składają się rozmowa kwalifikacyjna i/lub test kwalifikacyjny.

§ 9.1. Celem testu kwalifikacyjnego jest sprawdzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do wykonywania określonej pracy.

2. Każde pytanie w teście kwalifikacyjnym ma odpowiednia skalę punktową. Kandydat w sumie z testu może maksymalnie otrzymać określoną liczbę punktów.

§ 10.1. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest nawiązanie bezpośredniego kontaktu z kandydatem i weryfikacja informacji zawartych w aplikacji.
2. Rozmowa kwalifikacyjna pozwoli również zbadać:
1) predyspozycje oraz wiedzę i umiejętności kandydata gwarantujące prawidłowe wykonywanie

powierzonych obowiązków,
2) posiadaną wiedzę na temat jednostki samorządu terytorialnego, w której ubiega się o stanowisko,
3) obowiązki i zakres odpowiedzialności na stanowiskach zajmowanych poprzednio przez kandydata,
4) cele zawodowe kandydata.
3. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza Komisja Rekrutacyjna.
4. Każdy członek Komisji Rekrutacyjnej podczas rozmowy przydziela kandydatowi punkty w skali od 1 do 10.

Rozdział IX
Ogłoszenie wyników

§ 11.1. Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna wybiera kandydata, który w selekcji końcowej uzyskał najwyższą liczbę punktów rozmowy kwalifikacyjnej i/lub testu kwalifikacyjnego.

2. Kandydat wyłoniony w drodze naboru przed zawarciem umowy o pracę zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie o niekaralności i badania lekarskie.


Rozdział X
Sporządzenie protokołu z przeprowadzonego naboru na dane stanowisko pracy

§ 12. 1. Po zakończeniu procedury naboru sekretarz komisji sporządza protokół.
2. Protokół zawiera w szczególności:
1) określenie stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór, liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska

i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według spełnienia przez nich wymagań

określonych w ogłoszeniu o naborze,
2) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru, uzasadnienie danego wyboru.
3. Wzór protokołu stanowi Załącznik Nr 4.


Rozdział XI
Informacja o wynikach naboru§ 13.1. Informację o wynikach naboru podaje się do publicznej wiadomości w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata lub zakończenia procedury naboru, w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.
2. Informacja, o której mowa w pkt. 1, zawiera:
1) nazwę i adres jednostki,
2) określenie stanowiska urzędniczego,
3) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania,
4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego kandydata.
3. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w BIP i na tablicy ogłoszeń przez okres, co najmniej 3 miesięcy.
4. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepisy ust. 1, 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
5. Wzór informacji stanowi Załącznik Nr 5 i 5a.

Rozdział XII
Sposób postępowania z dokumentami aplikacyjnymi

§ 14.1. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.
2. Dokumenty aplikacyjne osób, które w procesie rekrutacji zakwalifikowały się do dalszego etapu i zostały umieszczone w protokole, będą przechowywane, zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.
3. Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będą odsyłane lub odbierane osobiście przez zainteresowanych.

Wójt Gminy Marianowo

Elżbieta Rink

Załącznik nr 1 do ” Regulaminu naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy w Marianowie”

Marianowo, dn. …………

WNIOSEK

O PRZYJĘCIE NOWEGO PRACOWNIKA

IZwracam się z prośbą o wszczęcie naboru na stanowisko ………………………………………………………………….………...

w ………………………………………………….…………………………, w referacie ………………………………….…………… .

Wakat powstał w wyniku:

…………………………………………………………………………………………………………..……………………………………… ……………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………

Uzasadnienie:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

.

I Proponowany zakres czynności:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………..…………………… .

(data podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy w Marianowie

WÓJT GMINY MARIANOWO OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISK0 PRCY

…………………………………………………………………………………….

( nazwa stanowiska pracy )

1. Wymagania niezbędne:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2. Wymagania dodatkowe:

…………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..….

…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………

4.Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny,
b) życiorys - curriculum vitae,
c) kserokopie świadectw pracy,
d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, ( dyplom lub zaświadczenie o stanie

odbywanych studiów)

e) oświadczenie kandydata o niekaralności i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych

oraz korzystania z pełni praw publicznych,

f) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na danym stanowisku
g) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

(kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach)
h) referencje, opinie,

i) oryginał kwestionariusza osobowego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do Urzędu Gminy w Marianowie, ul. Mieszka I/1, 73-121 Marianowo z dopiskiem : Dotyczy naboru na stanowisko ………………………………………

w terminie do dnia ………………………………..

( nie mniej niż 14 dni od dnia opublikowania w BIP ).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.marianowo.pl ) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Marianowie

Wymagane dokumenty aplikacyjne:tj.: list motywacyjny, szczegółowe CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.926 z późn.zm.) oraz z ustawą z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1593 z późn.zm.).

Załącznik nr 3 do Regulaminu naboru na wolne stanowisk pracy w Urzędzie Gminy w Marianowie

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

na stanowisko …………………………………………..

( nazwa stanowiska pracy )

Wójt Gminy Marianowo Informuje, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania

1. ………………………… …………………………….

2. ………………………… …………………………….

3. ………………………… …………………………….

4. ………………………… …………………………….

5. ………………………… …………………………….

…………….……………………………

( data, podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy w Marianowie

PROTOKÓŁ

Z PRZEPROWADONEGO NABORU KANDYDATÓW

NA STANOWISKO PRACY

…………………………………………………………………………………………………..

( nazwa stanowiska pracy )

W URZĘDZIE GMINY W MARIANOWIE

1. W wyniku ogłoszenia o naborze na ww. stanowisko pracy aplikacje przesłało ……… kandydatów

spełniających wymogi formalne.

2. Komisja w składzie:

1/……………………………………

2/ …………………………………..

3/ …………………………………..

4/ ………………………………….

Powołana zarządzeniem nr …….. z dnia ……………………………….

Po dokonaniu selekcji aplikacji zgodnie z zarządzeniem ……………… nr …………. zostali wybrani

Kandydaci, uszeregowani według spełniania przez nich kryteriów określonych w ogłoszeniu

o naborze.

Lp.

Imię i nazwisko

Adres

Wynik rozmowy

4.Zastosowano następujące metody i techniki naboru:

………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….

………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….

4.Uzasadnienie wyboru

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………

5. Załączniki do protokółu:

1) kopia ogłoszenia o naborze

2) kopie dokumentów aplikacyjnych kandydatów

3) wyniki rozmowy kwalifikacyjnej i/lub testu kwalifikacyjnego

Podpisy członków Komisji Rekrutacyjnej:

  1. …………………………………..

  1. ………………………………….

  1. ………………………………….

  1. ………………………………….

Protokół sporządził: Zatwierdził:

…………………………. ……. ……………………......

( data, imię i nazwisko prac.) ( podpis i pieczęć wójta

lub osoby upoważnionej)

Załącznik nr 5 do Regulaminu naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy w Marianowie

INFORMACJA WÓJTA GMINY MARIANOWO

O WYNIKACH NABORU

na stanowisko ……………………..…………………………………………

( nazwa stanowiska pracy)

Wójt Gminy Marianowo informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został/a wybrany/a

Pan/i ………………….…………………………………………………..………………………………………………………………..……

zamieszkały/a w ………………………………………………………………………….…………..……………………….…………….. .

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………

………………………………………..

(data, podpis osoby upoważnionej)

Załącznik nr 5a do Regulaminu naboru na wolne stanowiska pracy w Urzędzie Gminy w Marianowie

INFORMACJA WÓJTA GMINY MARIANOWO

O WYNIKACH NABORU

na stanowisko ……………………..…………………………………………

( nazwa stanowiska pracy)

Wójt Gminy Marianowo informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie została zatrudniona żadna osoba spośród zakwalifikowanych kandydatów ( lub braku kandydatów ).

Uzasadnienie:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………..

( data, podpis osoby upoważnionej)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 03-10-2007 07:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-10-2007
Ostatnia aktualizacja: Maciej Krzyśko 19-03-2008 18:51