Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XLVII/253/2022 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2023 rok 2022-12-27 09:38
dokument Uchwała Nr XLVII/252/2022 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2023 rok 2022-12-27 09:37
dokument Uchwała Nr XLVII/251/2022 sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska na 2023 rok 2022-12-27 09:36
dokument Uchwała Nr XLVII/250/2022 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Marianowo na 2023 rok 2022-12-27 09:35
dokument Uchwała Nr XLVII/249/2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2023 - 2026 2022-12-27 09:34
dokument Uchwała Nr XLVII/248/2022 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej 2022-12-27 09:33
dokument Uchwała Nr XLVII/247/2022 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej 2022-12-27 09:32
dokument Uchwała Nr XLVII/246/2022 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej 2022-12-27 09:31
dokument Uchwała Nr XLVII/245/2022 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej 2022-12-27 09:30
dokument Uchwała Nr XLVII/244/2022 w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2022-12-27 09:29
dokument Uchwała Nr XLVII/243/2022 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Marianowo 2022-12-27 09:28
dokument Uchwała Nr XLVII/242/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2022 roku 2022-12-27 09:25
dokument Uchwała Nr XLVII/241/2022 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2022 rok 2022-12-27 09:24
dokument Uchwała Nr XLVII/240/2022 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2023 rok 2022-12-27 09:23
dokument Uchwała Nr XLVII/239/2022 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2023 - 2028 2022-12-27 09:22
dokument Uchwała Nr XLVI/238/2022 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2022 rok 2022-11-30 14:47
dokument Uchwała Nr XLVI/237/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2022 - 2028 2022-11-30 14:46
dokument Uchwała Nr XLVI/236/2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkotykowych i innych uzależnień w Gminie Marianowo na lata 2022-2025 2022-11-30 14:45
dokument Uchwała Nr XLVI/235/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 13 położonej w obrębie Trąbki 2022-11-30 14:44
dokument Uchwała Nr XLVI/234/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 759/34, 759/96, 759/97 i 861 położonych w obrębie Marianowo 2022-11-30 14:43
dokument Uchwała Nr XLVI/233/2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo 2022-11-30 14:41
dokument Uchwała Nr XLVI/232/2022 w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2023 - 2025" 2022-11-30 14:40
dokument Uchwała Nr XLVI/231/2022 w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023" 2022-11-30 14:38
dokument Uchwała Nr XLVI/230/2022 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 2022-11-30 14:36
dokument Uchwała Nr XLV/229/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Marianowie 2022-11-03 12:54
dokument Uchwała Nr XLV/228/2022 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2023 2022-11-03 12:52
dokument Uchwała Nr XLV/227/2022 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok 2022-11-03 12:51
dokument Uchwała Nr XLV/226/2022 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wiechowo 2022-11-03 12:50
dokument Uchwała Nr XLV/225/2022 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2022 rok 2022-11-03 12:49
dokument Uchwała Nr XLIV/224/2022 w sprawie wyrażenia stanowiska 2022-10-03 09:37
dokument Uchwała Nr XLIV/223/2022 w sprawie rozpatrzenia petycji 2022-10-03 09:35
dokument Uchwała Nr XLIV/222/2022 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych 2022-10-03 09:34
dokument Uchwała Nr XLIV/221/2022 w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Gminy Marianowo na rok szkolny 2022/2023 w celu zwrotu rodzicom dzieci niepełnosprawnych kosztów dowozu dzieci do szkół 2022-10-03 09:33
dokument Uchwała Nr XLIV/220/2022 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2022 rok 2022-10-03 09:31
dokument Uchwała Nr XLIV/219/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2022 - 2028 2022-10-03 09:30
dokument Uchwała Nr XLIII/218/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Marianowo 2022-09-14 13:20
dokument Uchwała Nr XLIII/217/2022 w sprawie przejęcia od Powiatu Stargardzkiego zadania publicznego w zakresie ograniczonego zarządzania drogą powiatową 2022-09-14 13:20
dokument Uchwała Nr XLIII/216/2022 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogolewie 2022-09-14 13:18
dokument Uchwała Nr XLIII/215/2022 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie 2022-09-14 13:17
dokument Uchwała Nr XLIII/214/2022 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwonowie 2022-09-14 13:16
dokument Uchwała Nr XLIII/213/2022 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2022 rok 2022-09-14 13:08
dokument Uchwała Nr XLII/212/2022 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo dla terenu położonego w obrębie Wiechowo 2022-08-03 08:06
dokument Uchwała Nr XLI/211/2022 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 2022-07-04 14:59
dokument Uchwała Nr XLI/210/2022 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2022 rok 2022-07-04 14:55
dokument Uchwała Nr XLI/209/2022 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marianowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021 2022-07-04 14:54
dokument Uchwała Nr XLI/208/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Marianowo za 2021 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Marianowo za 2021 rok 2022-07-04 14:52
dokument Uchwała Nr XLI/207/2022 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marianowo wotum zaufania 2022-07-04 14:42
dokument Uchwała Nr XL/206/2022 w sprawie zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2022 rok 2022-06-13 12:57
dokument Uchwała Nr XL/205/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2022 - 2028 2022-06-13 12:56
dokument Uchwała Nr XXXIX/204/2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów" w Gminie Marianowo na rok 2022 2022-05-05 11:23
dokument Uchwała Nr XXXIX/203/2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, dotyczących wypłaty świadczeń pieniężnych dla osób fizycznych i podmiotów udzielających pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2022-05-05 11:22
dokument Uchwała Nr XXXIX/202/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2022 rok 2022-05-05 11:21
dokument Uchwała Nr XXXVIII/201/2022 w sprawie przekazania petycji według właściwości 2022-04-08 09:00
dokument Uchwała Nr XXXVIII/200/2022 w sprawie przekazania petycji według właściwości 2022-04-08 08:59
dokument Uchwała Nr XXXVIII/199/2022 w sprawie określenia zakresu pomocy udzielanej przez Gminę Marianowo obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 2022-04-08 08:57
dokument Uchwała Nr XXXVIII/198/2022 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2022 roku 2022-05-10 11:35
dokument Uchwała Nr XXXVIII/197/2022 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogolewie 2022-04-08 08:55
dokument Uchwała Nr XXXVIII/196/2022 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2022 rok 2022-04-08 08:54
dokument Uchwała Nr XXXVII/195/2022 w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Zachodniopomorskiego, o zniesienie nazw miejscowości Trąbki Małe i Trąbki i utworzenie jednej miejscowości o nazwie Trąbki 2022-03-04 08:34
dokument Uchwała Nr XXXVII/194/2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Marianowo, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę 2022-03-04 08:33
dokument Uchwała Nr XXXVII/193/2022 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwonowie 2022-03-04 08:32
dokument Uchwała Nr XXXVII/192/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkotykowych i innych uzależnień w Gminie Marianowo na 2022 rok 2022-03-04 08:31
dokument Uchwała Nr XXXVII/191/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2022 - 2028 2022-03-04 08:30
dokument Uchwała Nr XXXVII/190/2022 w sprawie zmian budżetu Gminy Marianowo na 2022 rok 2022-03-04 08:29
dokument Uchwała Nr XXXVI/189/2022 w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2022-03-04 08:26
dokument Uchwała Nr XXXVI/188/2022 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2022 rok 2022-03-04 08:26
dokument Uchwała Nr XXXVI/187/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2022 - 2028 2022-03-04 08:26