Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zawiadomienie o XLI sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 30 czerwca 2022 r.

Marianowo, dnia 15 czerwca 2022 r.

Znak: RK.0002.41.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie § 11 ust. 3 Statutu Gminy Marianowo, uchwalonego Uchwałą Nr VI/46/2003 Rady Gminy Marianowo z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Marianowo (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2003 r. Nr 40 poz. 641, ze zm.) uprzejmie informuję, że obrady XLI sesji Rady Gminy Marianowo odbędą się w  dniu  30 czerwca 2022 r. o godzinie 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Marianowo z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr XL z XL nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Marianowo z dnia 7 czerwca 2022 roku.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o jego pracy między sesjami.
 5. Zapytania i interpelacje radnych.
 6. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Marianowo za rok 2021.
 7.  Debata nad Raportem o stanie Gminy Marianowo.
  a) głosy radnych,
  b) głosy mieszkańców.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marianowo wotum zaufania.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2021 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Marianowo za 2021 rok po uprzednim:
  a) rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Marianowo za 2021 rok,
  b) rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Gminy Marianowo za 2021 rok wraz z informacją dodatkową.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marianowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2021 po uprzednim zapoznaniu się z:
  a) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Marianowo za 2021 rok,
  b) sprawozdaniem finansowym Gminy Marianowo za 2021 rok wraz z informacją dodatkową,
  c) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o sprawozdaniu Wójta Gminy Marianowo z wykonania budżetu za 2021 rok,
  d) informacją o stanie mienia Gminy Marianowo na dzień 31.12.2021 roku,
  e) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej - wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
  f) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Marianowo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Marianowo z wykonania budżetu za 2021 rok.
 11. Informacja z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Marianowo w 2021 roku.
 12. Informacja o realizacji statutowych celów i zadań przez Bibliotekę Publiczną w Marianowie ustalonych Uchwałą Nr VIII/59/2007 Rady Gminy w Marianowie z dnia 20 września 2007 roku w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej w Marianowie za okres od 20 maja 2021 do dnia 20 maja 2022 roku.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2022 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
 15. Wolne wnioski.
 16. Ustalenie terminu XLII sesji Rady Gminy Marianowo.
 17. Zamknięcie XLI sesji Rady Gminy Marianowo.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Mateusz Ruciński

Klauzula informacyjna
dla uczestników obrad sesji Rady Gminy Marianowo

Uprzejmie informuję, że na mocy art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.), obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marianowo i na stronie internetowej Gminy Marianowo.

Uczestnicząc w sesji Rady Gminy Marianowo musicie Państwo mieć świadomość, że przetwarzanie Państwa danych osobowych w postaci wizerunku, głosu będzie realizowane w myśl art. 6 ust. 1 lit. c (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. - tzw. RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Marianowo, ul. Mieszka I 1, 73-121 Marianowo.

 1. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@data.pl, pod numerem telefonu 503 677 713, lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu realizacji jawności działań organów gminy wynikających z przepisów art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.).

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Posiada Pani/Pan prawo:

 • do dostępu do Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
 • do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, na podstawie art. 18 RODO,
 • do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych,
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informujemy, że na podstawie obowiązujących przepisów nie przysługuje Pani/Panu prawo:

 • do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d RODO,
 • do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 • do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • do sprostowania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 16 RODO, gdyż jest to technicznie niemożliwe.
 1. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt III, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy, podmioty przetwarzające które pomagają nam w realizacji celu przetwarzania.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowaniu podejmowania decyzji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Stępień 20-06-2022 08:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Kortus-Wojciechowska 15-06-2022
Ostatnia aktualizacja: - 20-06-2022 08:03