Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr LIX/344/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 2023-12-27 14:24
dokument Uchwała Nr LIX/343/2023 w sprawie zorganizowania niepełnosprawnym dzieciom trzyletnim i czteroletnim bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego lub ośrodka rewalidacyjno - wychowawczego 2023-12-27 14:23
dokument Uchwała Nr LIX/342/2023 w sprawie zmian budżetu Gminy Marianowo na 2023 rok 2023-12-27 14:22
dokument Uchwała Nr LIX/341/2023 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2024 rok 2023-12-27 14:21
dokument Uchwała Nr LIX/340/2023 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2024 rok 2023-12-27 14:20
dokument Uchwała Nr LIX/339/2023 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska na 2024 rok 2023-12-27 14:19
dokument Uchwała Nr LIX/338/2023 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Marianowo na 2024 rok 2023-12-27 14:18
dokument Uchwała Nr LIX/337/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów: Dalewo, Gogolewo, Trąbki i Czarnkowo 2023-12-27 14:17
dokument Uchwała Nr LIX/336/2023 uchylająca uchwałę w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo 2023-12-27 14:16
dokument Uchwała Nr LIX/335/2023 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Marianowo na rok 2024" 2023-12-27 14:15
dokument Uchwała Nr LIX/334/2023 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej 2023-12-27 14:14
dokument Uchwała Nr LIX/333/2023 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej 2023-12-27 14:13
dokument Uchwała Nr LIX/332/2023 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej 2023-12-27 14:12
dokument Uchwała Nr LIX/331/2023 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego realizacji zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej 2023-12-27 14:10
dokument Uchwała Nr LIX/330/2023 w sprawie udzielenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2023-12-27 14:09
dokument Uchwała Nr LIX/329/2023 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2024 rok 2023-12-27 14:08
dokument Uchwała Nr LIX/328/2023 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2024 - 2028 2023-12-27 14:06
dokument Uchwała Nr LVIII/327/2023 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 2023-12-07 09:05
dokument Uchwała Nr LVIII/326/2023 w sprawie podwyższenia kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 2023-12-07 09:02
dokument Uchwała Nr LVIII/325/2023 w sprawie przyjęcia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 2023-12-04 10:44
dokument Uchwała Nr LVIII/324/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2023 - 2025" 2023-12-04 10:42
dokument Uchwała Nr LVIII/323/2023 w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024" 2023-12-04 10:39
dokument Uchwała Nr LVIII/322/2023 w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków 2023-12-04 10:38
dokument Uchwała Nr LVIII/321/2023 w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych 2023-12-04 10:35
dokument Uchwała Nr LVIII/320/2023 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Marianowo 2023-12-07 09:04
dokument Uchwała Nr LVIII/319/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2023 roku 2023-12-04 10:33
dokument Uchwała Nr LVIII/318/2023 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2023 rok 2023-12-04 10:31
dokument Uchwała Nr LVIII/317/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2023 - 2028 2023-12-04 10:30
dokument Uchwała Nr LVII/316/2023 w sprawie przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Marianowo na lata 2024-2027 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2030" 2023-11-03 11:56
dokument Uchwała Nr LVII/315/2023 w sprawie stawek podatku od środków transportowych na rok 2024 2023-11-03 11:54
dokument Uchwała Nr LVII/314/2023 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok 2023-11-03 11:53
dokument Uchwała Nr LVII/313/2023 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2023 rok 2023-11-03 11:52
dokument Uchwała Nr LVII/312/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2023 - 2028 2023-11-03 11:50
dokument Uchwała Nr LVI/311/2023 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Marianowo 2023-10-08 19:12
dokument Uchwała Nr LVI/310/2023 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2023 rok 2023-10-08 19:10
dokument Uchwała Nr LVI/309/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2023-2028 2023-10-08 19:09
dokument Uchwała Nr LV/308/2023 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Marianowo 2023-09-01 14:58
dokument Uchwała Nr LV/307/2023 w sprawie zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2023 rok 2023-09-01 14:57
dokument Uchwała Nr LIV/306/2023 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Marianowo 2023-06-29 15:49
dokument Uchwała Nr LIV/305/2023 w sprawie przyjęcia przez Gminę Marianowo zadania z zakresu administracji rządowej pn. "Modernizacja i rozbudowa monitoringu oraz oświetlenie przestrzeni publicznej w Marianowie" w ramach Rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem bezpieczniej" im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024 2023-06-29 15:48
dokument Uchwała Nr LIV/304/2023 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Marianowo do porozumienia w sprawie utworzenia partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego powiatu stargardzkiego oraz opracowania i wdrożenia strategii terytorialnej innego instrumentu terytorialnego (IIT) 2023-06-29 15:47
dokument Uchwała Nr LIV/303/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Marianowo na lata 2023-2027 2023-06-29 15:43
dokument Uchwała Nr LIV/302/2023 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w części obrębu Dalewo 2023-06-29 15:42
dokument Uchwała Nr LIV/301/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Marianowo 2023-06-29 15:41
dokument Uchwała Nr LIV/300/2023 w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w gminie Marianowo 2023-06-29 15:40
dokument Uchwała Nr LIV/299/2023 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulinie 2023-06-29 15:39
dokument Uchwała Nr LIV/298/2023 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwonowie 2023-06-29 15:36
dokument Uchwała Nr LIV/297/2023 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogolewie 2023-06-29 15:36
dokument Uchwała Nr LIV/296/2023 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie 2023-06-29 15:35
dokument Uchwała Nr LIV/295/2023 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie 2023-06-29 15:34
dokument Uchwała Nr LIV/294/2023 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie 2023-06-29 15:34
dokument Uchwała Nr LIV/293/2023 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogolewie 2023-06-29 15:33
dokument Uchwała Nr LIV/292/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2023 -2028 2023-06-29 15:32
dokument Uchwała Nr LIV/291/2023 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2023 rok 2023-06-29 15:32
dokument Uchwała Nr LIV/290/2023 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marianowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022 2023-06-29 15:31
dokument Uchwała Nr LIV/289/2023 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Marianowo za 2022 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Marianowo za 2022 rok 2023-06-29 15:30
dokument Uchwała Nr LIV/288/2023 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marianowo wotum zaufania 2023-06-29 15:25
dokument Uchwała Nr LIII/287/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Marianowo na lata 2023 - 2027 2023-05-26 13:04
dokument Uchwała Nr LIII/286/2023 w sprawie przeznaczenia nieruchomości do zbycia w drodze darowizny 2023-05-26 13:03
dokument Uchwała Nr LIII/285/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia woli kontynuacji członkostwa Gminy Marianowo w lokalnej grupie działania Stowarzyszeniu "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju 2023-05-26 13:10
dokument Uchwała Nr LIII/284/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Stargardzkiego 2023-05-26 12:55
dokument Uchwała Nr LIII/283/2023 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2023 rok 2023-05-26 12:53
dokument Uchwała Nr LIII/282/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2023 - 2028 2023-05-26 12:52
dokument Uchwała Nr LII/281/2023 w sprawie rozpatrzenia petycji 2024-01-16 07:50
dokument Uchwała Nr LII/280/2023 w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Marianowo na lata 2023 - 2027 2023-05-08 08:31
dokument Uchwała Nr LII/279/2023 w sprawie zmian budżetu Gminy Marianowo na 2023 rok 2023-05-08 08:29
dokument Uchwała Nr LII/278/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2023 - 2028 2023-05-08 08:28
dokument Uchwała Nr LI/277/2023 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Trąbki 2023-03-31 14:23
dokument Uchwała Nr LI/276/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków i szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Marianowo 2023-03-31 14:22
dokument Uchwała Nr LI/275/2023 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2023 roku 2023-03-31 14:21
dokument Uchwała Nr LI/274/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkotykowych i innych uzależnień w Gminie Marianowo na lata 2022-2025 2023-03-31 14:20
dokument Uchwała Nr LI/273/2023 w sprawie zmian budżetu Gminy Marianowo na 2023 rok 2023-03-31 14:19
dokument Uchwała Nr L/272/2023 zmieniające uchwałę w sprawie wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych Rady Gminy Marianowo 2023-03-10 14:53
dokument Uchwała Nr L/271/2023 w sprawie zmian budżetu Gminy Marianowo na 2023 rok 2023-03-10 14:52
dokument Uchwała Nr L/270/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2023 - 2028 2023-03-10 14:50
dokument Uchwała Nr XLIX/269/2023 w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Trąbki 2023-02-24 12:57
dokument Uchwała Nr XLIX/268/2023 w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych, osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych 2023-02-24 12:56
dokument Uchwała Nr XLIX/267/2023 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Marianowo 2023-02-24 12:56
dokument Uchwała Nr XLIX/266/2023 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogolewie 2023-02-24 12:55
dokument Uchwała Nr XLIX/265/2023 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiechowie 2023-02-24 12:54
dokument Uchwała Nr XLIX/264/2023 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulinie 2023-02-24 12:53
dokument Uchwała Nr XLIX/263/2023 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulinie 2023-02-24 12:52
dokument Uchwała Nr XLIX/262/2023 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwonowie 2023-02-24 12:51
dokument Uchwała Nr XLIX/261/2023 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwonowie 2023-02-24 12:50
dokument Uchwała Nr XLIX/260/2023 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2023 rok 2023-02-24 12:48
dokument Uchwała Nr XLVIII/259/2023 w sprawie wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych Rady Gminy Marianowo 2023-01-31 08:38
dokument Uchwała Nr XLVIII/258/2023 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego "Korpus Wsparcia Seniorów w Gminie Marianowo na rok 2023" 2023-01-31 08:37
dokument Uchwała Nr XLVIII/257/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 2023-01-31 08:36
dokument Uchwała Nr XLVIII/256/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności 2023-01-31 08:35
dokument Uchwała Nr XLVIII/255/2023 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiana "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2019-2023 2023-01-31 08:43
dokument Uchwała Nr XLVIII/254/2023 w sprawie określenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu będącej podstawą do ustalenia zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych, o których mowa w art. 32 ust. 6 i art. 39 ust. 4 i ust. 4a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 2023-01-31 08:33