Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zawiadomienie o LIV sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 28 czerwca 2023 r.

Marianowo, dnia 14 czerwca 2023 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie § 11 ust. 3 Statutu Gminy Marianowo uchwalonego Uchwałą Nr VI/46/2003 Rady Gminy Marianowo z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Marianowo (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2003 r. Nr 40 poz. 641, ze zm.) uprzejmie informuję, że obrady LIV sesji Rady Gminy Marianowo, odbędą się w dniu 28 czerwca 2023 r. o godzinie 9.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Marianowo z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr LIII z LIII sesji Rady Gminy Marianowo z dnia 26 maja 2023 roku.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o jego pracy między sesjami.
 5. Zapytania i interpelacje radnych.
 6. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Marianowo za rok 2022.
 7.  Debata nad Raportem o stanie Gminy Marianowo.
  a) głosy radnych,
  b) głosy mieszkańców.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marianowo wotum zaufania.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Marianowo za 2022 rok po uprzednim:
  - rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Marianowo za 2022 rok,
  - rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Gminy Marianowo za 2022 rok wraz z informacją dodatkową.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Marianowo absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2022  po uprzednim zapoznaniu się z:
  a) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Marianowo za 2022 rok,
  b) sprawozdaniem finansowym Gminy Marianowo za 2022 rok wraz z informacją dodatkową,
  c) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o sprawozdaniu Wójta Gminy Marianowo z wykonania budżetu za 2022 rok,
  d) informacją o stanie mienia Gminy Marianowo na dzień 31 grudnia 2022 roku,
  e) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej - wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium,
  f) stanowiskiem Komisji Budżetu, Finansów Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,
  g) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Marianowo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Marianowo z wykonania budżetu za 2022 rok.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2023 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie (zakup sprzętu oświetlenia terenu akcji ratowniczej).
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie (zakup detektora prądu przemiennego).
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie (zakup lancy gaśniczej kominowej, kurtyny wodnej, prądownicy wodnej W-52, prądownicy wodnej W-25, latarek kątowych 6 szt., butów strażackich skórzanych).
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogolewie.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwonowie.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulinie.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Marianowo.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym z terenu Gminy Marianowo.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w części obrębu Dalewo.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Marianowo na lata 2023-2027”.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Marianowo do porozumienia w sprawie utworzenia partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego powiatu stargardzkiego oraz opracowania i wdrożenia strategii terytorialnej innego instrumentu terytorialnego (IIT).
 23. Wolne wnioski.
 24. Ustalenie terminu LV sesji Rady Gminy Marianowo.
 25. Zamknięcie LIV sesji Rady Gminy Marianowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Mateusz Ruciński

Klauzula informacyjna
dla uczestników obrad sesji Rady Gminy Marianowo

Uprzejmie informuję, że na mocy art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.), obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marianowo i na stronie internetowej Gminy Marianowo.

Uczestnicząc w sesji Rady Gminy Marianowo musicie Państwo mieć świadomość, że przetwarzanie Państwa danych osobowych w postaci wizerunku, głosu będzie realizowane w myśl art. 6 ust. 1 lit. c (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. - tzw. RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Marianowo, ul. Mieszka I 1, 73-121 Marianowo.

 1. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@data.pl, pod numerem telefonu 503 677 713, lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu realizacji jawności działań organów gminy wynikających z przepisów art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.).

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Posiada Pani/Pan prawo:

 • do dostępu do Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
 • do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, na podstawie art. 18 RODO,
 • do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych,
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informujemy, że na podstawie obowiązujących przepisów nie przysługuje Pani/Panu prawo:

 • do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d RODO,
 • do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 • do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • do sprostowania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 16 RODO, gdyż jest to technicznie niemożliwe.
 1. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt III, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy, podmioty przetwarzające które pomagają nam w realizacji celu przetwarzania.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowaniu podejmowania decyzji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Stępień 19-06-2023 12:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Kortus-Wojciechowska 14-06-2023
Ostatnia aktualizacja: - 19-06-2023 12:08