Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zawiadomienie o LX sesji Rady Gminy Marianowo w dniu 2 lutego 2024 r.

Marianowo, dnia 24 stycznia 2024 r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie § 11 ust. 3 Statutu Gminy Marianowo uchwalonego Uchwałą Nr VI/46/2003 Rady Gminy Marianowo z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Marianowo (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2003 r. Nr 40 poz. 641, ze zm.) uprzejmie informuję, że obrady LX sesji Rady Gminy Marianowo, odbędą się w dniu 2 lutego 2024 r. o godzinie 9.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Marianowo z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu nr LIX z LIX sesji Rady Gminy Marianowo z dnia 22 grudnia 2023 roku.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o jego pracy między sesjami.
 5. Zapytania i interpelacje radnych.
 6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Marianowo za 2023 rok.
 7. Sprawozdanie z zakresu umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg w ich spłacie określonych w Uchwale Nr XLII/269/2010 Rady Gminy Marianowo z dnia 29 lipca 2010 roku w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy Marianowo lub jej jednostek podległych z tytułu należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, a także wskazania warunków dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych.
 8. Sprawozdanie z realizacji Uchwały Rady Gminy Marianowo Nr XLVI/236/2022 z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Problemów Narkotykowych i innych uzależnień w Gminie Marianowo na lata 2022-2025.
 9. Informacja o realizacji statutowych celów i zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie za 2023 rok ustalonych uchwałą Nr XV/98/2012 Rady Gminy w Marianowie z dnia 1 marca 2012 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Marianowie.
 10. Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Marianowie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2023.
 11. Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu, Finansów, Polityki Gospodarczej i Ochrony Środowiska za 2023 rok.
 12. Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2023 rok.
 13. Sprawozdanie z pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji za 2023 rok.
 14. Informacja o pracy radnych za 2023 rok.
 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Marianowo na lata 2024-2028.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Gminy Marianowo na 2024 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Marianowie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogolewie (zakup linki ratowniczej).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogolewie (zakup 2 sztuk butli powietrznych).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogolewie (zakup węży).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gogolewie (zakup aparatu powietrznego, noszaka, butli, maski, czujki bezruchu).
 22. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzwonowie.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulinie.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulinie (zakup szafek).
 25. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Marianowo, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Marianowo w 2024 roku.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Marianowo na lata 2024-2026. 
 28. Wolne wnioski i zapytania.
 29. Ustalenie terminu LXI  sesji Rady Gminy Marianowo.
 30. Zamknięcie LX sesji Rady Gminy Marianowo.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Mateusz Ruciński

Klauzula informacyjna
dla uczestników obrad sesji Rady Gminy Marianowo

Uprzejmie informuję, że na mocy art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.), obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Marianowo i na stronie internetowej Gminy Marianowo.

Uczestnicząc w sesji Rady Gminy Marianowo musicie Państwo mieć świadomość, że przetwarzanie Państwa danych osobowych w postaci wizerunku, głosu będzie realizowane w myśl art. 6 ust. 1 lit. c (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. - tzw. RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Marianowo, ul. Mieszka I 1, 73-121 Marianowo.

 1. Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail: iod@data.pl, pod numerem telefonu 503 677 713, lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Jako administrator będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu realizacji jawności działań organów gminy wynikających z przepisów art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.).

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Posiada Pani/Pan prawo:

 • do dostępu do Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 15 RODO,
 • do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, na podstawie art. 18 RODO,
 • do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych,
  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informujemy, że na podstawie obowiązujących przepisów nie przysługuje Pani/Panu prawo:

 • do usunięcia danych osobowych, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d RODO,
 • do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
 • do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • do sprostowania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 16 RODO, gdyż jest to technicznie niemożliwe.
 1. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt III, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 1. Odbiorcy danych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy, podmioty przetwarzające które pomagają nam w realizacji celu przetwarzania.

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa.

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowaniu podejmowania decyzji.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Stępień 29-01-2024 11:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Kortus-Wojciechowska 24-01-2024
Ostatnia aktualizacja: - 29-01-2024 11:27