Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Marianowo


O G Ł O S Z E N I E
Wójta Gminy Marianowo

z dnia 24 grudnia 2008 r.
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Marianowo

ul. Mieszka I 1, 73-121 Marianowo

WÓJT GMINY MARIANOWO

OGŁASZA NABÓR

na wolne, samodzielne stanowisko pracy do spraw ochrony środowiska, spraw rolnych oraz pozyskiwania środków pozabudżetowych.

 

 1. Wymagania niezbędne:

  1. wykształcenie wyższe (preferowane wyższe magisterskie z zakresu ochrony środowiska),

  2. minimum 3-letni staż pracy,

  3. obywatelstwo polskie,

  4. ukończony 18 rok życia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie
   z pełni praw publicznych,

  5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

  6. nieposzlakowana opinia,

  7. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego za zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

  1. znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie gminy w tym ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r.
   Nr 142, poz. 1591, ze zm.),

  2. znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,

  3. znajomość przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, ze zm.),

  4. znajomość przepisów ustawy z dnia 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych
   i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, ze zm.),

  5. znajomość przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, ze zm.),

  6. znajomość przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592, ze zm.),

  7. znajomość zagadnień w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych,

  8. komunikatywność, samodzielność i operatywność,

  9. umiejętność pracy w zespole,

  10. umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Windows (znajomość pakietu MS Office, umiejętność obsługi przeglądarek internetowych, poczty elektronicznej itp.).

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. realizowanie zadań gminy z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody i gospodarki odpadami,

  2. nadzorowanie, ewidencjonowanie i sprawowanie kontroli nad zasobami i tworami przyrody, takimi jak parki, pomniki przyrody, rezerwaty,

  3. nadzorowanie i kontrolowanie utrzymania porządku i czystości w Gminie,

  4. podejmowanie działań na rzecz intensyfikacji produkcji rolnej,

  5. prowadzenie kontroli w zakresie upraw i szacowania szkód,

  6. prowadzenie działań w zakresie ochrony roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami
   i chwastami,

  7. wykonywanie zadań związanych z ochroną zwierząt oraz ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt,

  8. prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na posiadanie niektórych ras zwierząt,

  9. prowadzenie spraw dotyczących zaświadczeń stwierdzających pracę w gospodarstwie rolnym,

  10. sporządzanie zeznań świadków potwierdzających pracę w gospodarstwie rolnym,

  11. wnioskowanie o zgodę na przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze,

  12. koordynowanie i wykonywanie prac związanych z wyborami do izb rolniczych,

  13. przygotowywanie decyzji uprawniających do zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej,

  14. kontrolowanie zasiewów zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii,

  15. prowadzenie spraw związanych z ochroną gruntów rolnych,

  16. prowadzenie akt dotyczących własności gospodarstw rolnych,

  17. przygotowywanie, przeprowadzanie i nadzorowanie spisów rolnych,

  18. podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania przez Gminę pozabudżetowych środków finansowych, w szczególności z funduszy Unii Europejskiej, nadzorowanie ich wydatkowania i rozliczania.

 

 1. Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny,

  2. życiorys (CV),

  3. kserokopia dowodu osobistego,

  4. kserokopie świadectw pracy,

  5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

  6. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie
   i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

  7. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku określonym w ogłoszeniu,

  8. inne dodatkowe dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach),

  9. referencje, opinie,

  10. oryginał kwestionariusza osobowego.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko do spraw ochrony środowiska, spraw rolnych oraz pozyskiwania środków pozabudżetowych”:

  • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Marianowo, ul. Mieszka I 1 (sekretariat: pok. Nr 17),

  • lub pocztą na adres: Urząd Gminy Marianowo, ul. Mieszka I 1, 73-121 Marianowo,

w terminie do dnia 09 stycznia 2008 r. do godz. 1500 (data wpływu: stempel pocztowy lub pieczątka wpływu do sekretariatu).

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.marianowo.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Marianowo.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, ze zm.)

 

Informacje dodatkowe:

 • lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.marianowo.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Marianowo,

 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru będą powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,

 • oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

Wójt Gminy Marianowo

/-/ Elżbieta Rink

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Stępień 24-12-2008 11:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Stępień 24-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Stępień 24-12-2008 11:54