Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nabór na wolne, samodzielne stanowisko pracy do spraw organizacyjnych, promocji, kultury i sztuki


O G Ł O S Z E N I E
Wójta Gminy Marianowo

z dnia 24 grudnia 2008 r.
o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Marianowo

ul. Mieszka I 1, 73-121 Marianowo

WÓJT GMINY MARIANOWO

OGŁASZA NABÓR

na wolne, samodzielne stanowisko pracy do spraw organizacyjnych, promocji, kultury
i sztuki w Urzędzie Gminy Marianowo
.

 

 1. Wymagania niezbędne:

  1. wykształcenie co najmniej średnie,

  2. obywatelstwo polskie,

  3. ukończony 18 rok życia i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie
   z pełni praw publicznych,

  4. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

  5. nieposzlakowana opinia,

  6. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego za zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.

 

 1. Wymagania dodatkowe:

  1. znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie gminy w tym ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.),

  2. znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych,

  3. znajomość przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
   i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, ze zm.),

  4. komunikatywność, samodzielność i operatywność,

  5. umiejętność pracy w zespole,

  6. umiejętność obsługi urządzeń biurowych (telefon, faks, kserokopiarka, skaner, itp.) oraz komputera w środowisku MS Windows (znajomość pakietu MS Office, umiejętność obsługi przeglądarek internetowych, poczty elektronicznej itp.).

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. prowadzenie kancelarii Urzędu,

  2. prowadzenie ewidencji skarg i wniosków wpływających do Urzędu,

  3. prowadzenie ewidencji zarządzeń i decyzji Wójta,

  4. prowadzenie ewidencji upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Wójta pracownikom Urzędu oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy,

  5. współpracowanie z urzędnikiem wyborczym w zakresie organizacji wyborów
   i referendum,

  6. organizowanie i obsługiwanie spotkań organizowanych przez Wójta,

  7. prowadzenie ewidencji kopii umów zawieranych przez Gminę i Urząd,

  8. prowadzenie spraw związanych z promocją Gminy,

  9. prowadzenie rejestru instytucji kultury.

 

 1. Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny,

  2. życiorys (CV),

  3. kserokopia dowodu osobistego,

  4. kserokopie świadectw pracy (w przypadku ich posiadania),

  5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbywanych studiów),

  6. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

  7. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku określonym w ogłoszeniu,

  8. inne dodatkowe dokumenty stwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach),

  9. referencje, opinie,

  10. oryginał kwestionariusza osobowego.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko do spraw organizacyjnych, promocji, kultury i sztuki”:

  • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Marianowo, ul. Mieszka I 1 (sekretariat: pok. Nr 17),

  • lub pocztą na adres: Urząd Gminy Marianowo, ul. Mieszka I 1, 73-121 Marianowo,

w terminie do dnia 09 stycznia 2008 r. do godz. 1500 (data wpływu: stempel pocztowy lub pieczątka wpływu do sekretariatu).

 

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.marianowo.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Marianowo.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV, powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dnia
22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, ze zm.)

 

Informacje dodatkowe:

 • lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.marianowo.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Marianowo,

 • kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu naboru będą powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,

 • oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

 

 

Wójt Gminy Marianowo

/-/ Elżbieta Rink

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Stępień 24-12-2008 11:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Stępień 24-12-2008
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Stępień 24-12-2008 11:52