Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Marianowo


OGŁOSZENIE O NABORZE
Wójt Gminy Marianowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

samodzielne stanowisko pracy ds. działalności gospodarczej, zbiórek publicznych, imprez masowych, spraw obronnych, sportu i turystyki, współpracy z organizacjami pozarządowymi, profilaktyki uzależnień oraz informatyki

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Marianowo ul. Mieszka I 1, 73 - 121 Marianowo

 1. Określenie stanowiska:

Samodzielne stanowisko pracy ds. działalności gospodarczej, zbiórek publicznych, imprez masowych, spraw obronnych, sportu i turystyki, współpracy z organizacjami pozarządowymi, profilaktyki uzależnień oraz informatyki.

 1. Wskazanie, czy o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

O ww. stanowisko ubiegać się mogą osoby posiadające obywatelstwo polskie.

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie,

  2. wykształcenie wyższe,

  3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  5. nieposzlakowana opinia,

  6. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego za zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie gminy
  w tym ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.),

 2. znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych,

 3. znajomość przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 909, ze zm.),

 4. znajomości przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, ze zm.) oraz ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178, ze zm.),

 5. znajomości przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, ze zm.),

 6. co najmniej roczny staż pracy,

 7. posiadanie wiedzy z zakresu informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, w tym znajomości zagadnień związanych z bezpieczeństwem teleinformatycznym i podpisem elektronicznym,

 8. komunikatywność, samodzielność i operatywność,

 9. wysoka kultura osobista.

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,

 2. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

 3. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na przeprowadzanie zbiórek publicznych,

 4. prowadzenie spraw związanych ze zgromadzeniami i imprezami masowymi,

 5. prowadzenie spraw wynikających z przepisów ustawy z dnia z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, ze zm.),

 6. współpracowanie z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami społecznymi działającymi na trenie Gminy,

 7. prowadzenie spraw związanych ze sportem i turystyką,

 8. prowadzenie spraw związany z profilaktyką uzależnień,

 9. prowadzenie spraw związanych z informatyzacją Urzędu, w tym sporządzanie rocznych planów środków finansowych i rzeczowych, niezbędnych do realizacji tych zadań, prowadzenie bieżącej analizy rynku informatycznego w zakresie oprogramowania oraz sprzętu komputerowego, aktualizowanie strony internetowej Gminy oraz Biuletynu Informacji Publicznej,

 10. prowadzenie spraw związanych z elektronicznym obiegiem dokumentów w Urzędzie.

 1. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,

 2. życiorys - curriculum vitae,

 3. kwestionariusz osobowy,

 4. kserokopie świadectw pracy,

 5. kserokopie świadectw bądź dyplomów potwierdzających wykształcenie,

 6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach potwierdzających posiadanie kwalifikacji, uprawnień i umiejętności pożądanych na określonym stanowisku pracy,

 7. oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 8. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

 9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
  naboru, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Marianowo lub pocztą na adres Urzędu Gminy Marianowo ul. Mieszka I 1, 73-121 Marianowo, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 lipca 2009 r. włącznie, w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji kandydata, z dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko ds. działalności gospodarczej, zbiórek publicznych, imprez masowych, spraw obronnych, sportu i turystyki, współpracy
z organizacjami pozarządowymi, profilaktyki uzależnień oraz informatyki”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy Marianowo po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne kandydata wyłonionego w drodze naboru zostają dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych osób, które brały udział w procesie rekrutacji stanowią załączniki do protokołu z przeprowadzonego naboru i przechowywane są zgodnie z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazywane do archiwum zakładowego.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub/i testu.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.marianowo.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Marianowo.

Wójt Gminy

/-/ Elżbieta Rink

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Stępień 23-06-2009 13:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Stępień 23-06-2009
Ostatnia aktualizacja: - 23-06-2009 13:11