Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Marianowo


OGŁOSZENIE O NABORZE
Wójt Gminy Marianowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze:

samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony środowiska, spraw rolnych oraz pozyskiwania środków pozabudżetowych

 

 1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy Marianowo ul. Mieszka I 1, 73 - 121 Marianowo

 1. Określenie stanowiska:

Samodzielne stanowisko pracy ds. ochrony środowiska, spraw rolnych oraz pozyskiwania środków pozabudżetowych.

 1. Wskazanie, czy o stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

O ww. stanowisko ubiegać się mogą osoby posiadające obywatelstwo polskie.

 1. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

Wymagania niezbędne:

  1. obywatelstwo polskie,

  2. wykształcenie wyższe,

  3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  5. nieposzlakowana opinia,

  6. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego za zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

  1. znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie gminy
   w tym ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.),

  2. znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych,

  3. znajomość przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, ze zm.),

  4. znajomość przepisów ustawy z dnia 03 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych
   i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, ze zm.),

  5. znajomość przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251, ze zm.),

  6. znajomość przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592, ze zm.),

  7. znajomość zagadnień w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych,

  8. umiejętność obsługi komputera w środowisku MS Windows (znajomość pakietu MS Office, umiejętność obsługi przeglądarek internetowych, poczty elektronicznej itp.),

  9. komunikatywność, samodzielność i operatywność,

  10. wysoka kultura osobista.

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

  1. realizowanie zadań gminy z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody
   i gospodarki odpadami,

  2. nadzorowanie i kontrolowanie utrzymania porządku i czystości w Gminie,

  3. prowadzenie kontroli w zakresie upraw i szacowania szkód,

  4. prowadzenie działań w zakresie ochrony roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami,

  5. wykonywanie zadań związanych z ochroną zwierząt oraz ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt,

  6. prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na posiadanie niektórych ras zwierząt,

  7. prowadzenie spraw dotyczących zaświadczeń stwierdzających pracę w gospodarstwie rolnym,

  8. koordynowanie i wykonywanie prac związanych z wyborami do izb rolniczych,

  9. przygotowywanie decyzji uprawniających do zwrotu podatku akcyzowego zawartego
   w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej,

  10. kontrolowanie zasiewów zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii,

  11. prowadzenie spraw związanych z ochroną gruntów rolnych,

  12. prowadzenie akt dotyczących własności gospodarstw rolnych,

  13. przygotowywanie, przeprowadzanie i nadzorowanie spisów rolnych,

  14. podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania przez Gminę pozabudżetowych środków finansowych, w szczególności z funduszy Unii Europejskiej, nadzorowanie ich wydatkowania i rozliczania.  

 1. Wymagane dokumenty:

  1. list motywacyjny,

  2. życiorys - curriculum vitae,

  3. kwestionariusz osobowy,

  4. kserokopie świadectw pracy (jeżeli kandydat posiada),

  5. kserokopie świadectw bądź dyplomów potwierdzających wykształcenie,

  6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach potwierdzających posiadanie kwalifikacji, uprawnień i umiejętności pożądanych na określonym stanowisku pracy (jeżeli kandydat posiada),

  7. oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  8. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku,

  9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
   naboru, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Marianowo lub pocztą na adres Urzędu Gminy Marianowo ul. Mieszka I 1, 73-121 Marianowo, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 sierpnia 2009 r. włącznie, w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz adresem do korespondencji kandydata, z dopiskiem „Dotyczy naboru na wolne stanowisko ds. ochrony środowiska, spraw rolnych oraz pozyskiwania środków pozabudżetowych”.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy Marianowo po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.

Dokumenty aplikacyjne kandydata wyłonionego w drodze naboru zostają dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych osób, które brały udział w procesie rekrutacji stanowią załączniki do protokołu z przeprowadzonego naboru i przechowywane są zgodnie
z instrukcją kancelaryjną, przez okres 2 lat, a następnie przekazywane do archiwum zakładowego.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej lub/i testu.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.marianowo.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Marianowo. 

 

Wójt Gminy

/-/ Elżbieta Rink

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Stępień 31-07-2009 11:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sebastian Stępień 31-07-2009
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Stępień 31-07-2009 11:35