Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXI/126/2004 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.


Uchwała Nr XXI/126/04

Rady Gminy w Marianowie

z dnia 02 grudnia 2004 roku

w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 40 ust. 8 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 ) Rada Gminy w Marianowie uchwala, co następuje:

§1. Ustala się stawki opłat pobieranych przez Gminę Marianowo za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

 1. prowadzenia robót w pasie drogowym,

 2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych
  z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

 3. umieszczania w pasie obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,

 4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione
  w pkt. 1-3.

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg gminnych, o których mowa w § 1, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia:

 1. przy zajęciu jezdni do 20% szerokości 2,00 zł

 2. przy zajęciu jezdni pow. 20% do 50% szerokości 2,50 zł

 3. przy zajęciu jezdni pow. 50% do całkowitego zajęcia jezdni 4,00 zł

2. Stawki określone w ust. 1 stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych
i autobusowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych.

3. Do elementów pasa drogowego niewymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat
za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości: 0,50 zł

4. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowany jako zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 3. 1. Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogi gminnej zajętego przez rzut poziomy umieszczonego urządzenia:

 1. w jezdni 6,00 zł

 2. w pozostałych elementach pasa drogowego na obszarze zabudowanym 4,00 zł

 3. w pozostałych elementach pasa drogowego poza obszarem zabudowanym 2,00 zł

 4. na drogowym obiekcie inżynierskim 2,00 zł

2. Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia urządzenia w pasie drogowym.

3. Za niepełny rok kalendarzowy wysokość rocznych stawek opłat obliczona jest proporcjonalnie do liczby miesięcy ( wliczając miesiące niepełne) umieszczenia urządzeń
w pasie drogowym.

§ 4. 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt. 3, ustala się następujące stawki opłat za 1 m2 powierzchni:

 1. pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego:

 1. poza obszarem zabudowanym 0,40 zł

 2. na obszarze zabudowanym 0,40 zł

2) pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów 0,30 zł

3) reklamy 1,50 zł

4) pasa drogowego zajętego na wydzielone miejsca parkingowe (koperty) 0,50 zł

2. Przez dzień zajęcia rozumie się także zajęcie pasa drogowego trwające krócej niż 24 godziny.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marianowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.


1

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 16-01-2005 12:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 16-01-2005 12:17