Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Załącznik do uchwały 127


Załącznik do uchwały nr XXI/127/04

Rady Gminy w Marianowie

z dnia 02.12.2004 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MARIANOWO

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

NA 2005 ROK

Wstęp

Dokonujące się w ostatnim okresie fundamentalne przemiany w sektorze obywatelskim, zwanym inaczej trzecim sektorem, spowodowały znaczny przyrost organizacji pozarządowych, w szczególności stowarzyszeń, fundacji, a także organizacji kościelnych, których zakres działania oraz skala realizowanych zadań stale się poszerza. Aktywna działalność tych organizacji przyczyniła się do wzrostu ich znaczenia, przez co stały się one cennym i równorzędnym partnerem dla jednostek samorządu terytorialnego.

Działalność trzeciego sektora jest istotną cechą społeczeństwa demokratycznego,
w którym elementem spajającym i aktywizującym społeczność lokalną bywają działania mające na celu rozwiązywanie lokalnych problemów społecznych. Podmioty te stanowią doskonały inkubator nowatorskich i niekonwencjonalnych metod rozwiązywania dylematów społecznych, ponieważ dzięki znajomości lokalnego środowiska, doskonale znają potrzeby konkretnych grup mieszkańców, a poprzez wykorzystanie swoich doświadczeń, realizują działania niepopularne i nie realizowane do tej pory przez inne instytucje czy organizacje. Działalność osób zrzeszonych w organizacjach pozarządowych buduje w nich poczucie odpowiedzialności za swoje otoczenie, sprzyja tworzeniu więzi społecznych oraz zaspokajaniu potrzeb różnych grup mieszkańców. Sprawnie działające organizacje pozarządowe pozwalają na skuteczne i oszczędne wykonywanie wielu zadań sektora publicznego.

Rozwój Gminy Marianowo i poprawa warunków życia jej mieszkańców jest nadrzędnym zadaniem władz samorządowych. U podłoża współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego leży przekonanie władz gminy o korzyściach płynących z realizacji przez nie zadań publicznych na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, wzajemnego partnerstwa, efektywności, jawności i uczciwej konkurencji.

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873), ustaliła katalog podmiotów, którym mogą być zlecane do realizacji zadania ze sfery zadań publicznych, będące jednocześnie zadaniami własnymi samorządu terytorialnego. Niniejsza uchwała jest wyrazem polityki władz Gminy wobec organizacji pozarządowych, mającej na uwadze wspieranie ich inicjatyw i działań oraz zapewnienie im na terenie Gminy Marianowo jak najlepszych warunków do działania.

§ 1

Postanowienia ogólne

Ilekroć w niniejszym Programie mówi się o:

 1. ustawie - należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 r., poz. 873),

 2. podmiotach - należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy,

 3. Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Marianowo,

 4. Radzie Gminy - należy przez to rozumieć Radę Gminy w Marianowie,

 5. Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Marianowie,

 6. dotacji - należy przez to rozumieć dotację w rozumieniu art. 69 ust. 4 pkt 1 Ustawy
  z 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148,
  z późniejszymi zmianami),

 7. konkursie - należy przez to rozumieć otwarty konkurs ofert, o którym mowa w art. 11,

ust. 2 ustawy.

§ 2

Cel i założenia programu

Tworzenie „Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok” ma na celu:

 1. wykonywanie przez Gminę działalności w sferze zadań publicznych określonych

w art. 4 ustawy we współpracy z podmiotami, prowadzącymi odpowiednio
do terytorialnego zakresu działania Gminy, działalność pożytku publicznego
w zakresie odpowiadającym zadaniom Gminy,

 1. kształtowanie w lokalnym środowisku demokratycznego ładu społecznego poprzez

budowanie partnerstwa pomiędzy administracją publiczną i organizacjami

pozarządowymi,

 1. umacnianie w świadomości społecznej poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje

otoczenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,

 1. stworzenie warunków do zwiększania aktywności społecznej mieszkańców Gminy,

 2. zwiększenie wpływu sektora obywatelskiego na kreowanie polityki społecznej w Gminie,

 3. budowanie struktury społeczeństwa obywatelskiego, poprzez aktywizację społeczności

lokalnej,

 1. prowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców,

 2. uzupełnienie działań Gminy w zakresie nie obejmowanym przez struktury samorządowe,

 3. zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,

10) realizowanie zapisów Strategii Rozwoju Gminy Marianowo i Planu Rozwoju Lokalnego

Gminy Marianowo na lata 2004-2006.

§ 3

Adresaci programu

Program adresowany jest do:

 • organizacji pozarządowych,

 • osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów
  o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej,
  o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz
  o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

 • stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego,

§ 4

Przedmiot współpracy

Przedmiotem współpracy władz Gminy z podmiotami jest:

 • realizacja zadań Gminy określonych w ustawach,

 • podwyższanie efektywności działań kierowanych do mieszkańców Gminy,

 • poszukiwanie kompleksowych rozwiązań ważnych problemów społecznych,

 • określenie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania,

 • konsultowanie aktów normatywnych prawa lokalnego

§ 5

Formy współpracy

Gmina realizuje zadania publiczne we współpracy z podmiotami. Współpraca ta
w szczególności może mieć formy:

 • zlecania podmiotom realizacji zadań publicznych Gminy, na zasadach określonych

w ustawie, poprzez powierzanie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem

dotacji na finansowanie ich realizacji, powierzanie wykonywania zadań publicznych
w szczególności poprzez zakup usług na zasadach i w trybie określonych
w przepisach o zamówieniach publicznych, przy porównywalności metod kalkulacji

kosztów oraz porównywalności opodatkowania lub wspierania takich zadań wraz
z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji,

 • wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności i współdziałania w celu zharmonizowania tych kierunków, poprzez równy dostęp do informacji zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej,

 • konsultowania z podmiotami, odpowiednio do zakresu ich działania, projektów aktów

normatywnych w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
w szczególności poprzez zamieszczanie projektów aktów normatywnych na stronie

gminnego portalu internetowego (www.marianowo.pl) wraz z podaniem terminu,
w którym podmioty będą mogły składać pisemne opinie,

 • tworzenia w miarę potrzeb przez organy Gminy wspólnych zespołów o charakterze

doradczym i inicjatywnym, złożonych z przedstawicieli podmiotów oraz przedstawicieli

właściwych organów Gminy oraz określanie przedmiotu ich działania,

 • współpracy i udzielania pomocy w zakresie pozyskiwania środków finansowych

z innych źródeł poprzez informowanie podmiotów o możliwości pozyskiwania środków

finansowych z różnych źródeł oraz udzielania pomocy na wniosek zainteresowanej

organizacji i podmiotu w zakresie wypełniania wniosków,

 • promocji działalności podmiotów poprzez zamieszczanie lub przekazywanie na ich

wniosek informacji dotyczących nowych inicjatyw przez nie realizowanych na stronach gminnego portalu internetowego (www.marianowo.pl) oraz w lokalnych mediach,

 • współdziałania podmiotów w działaniach programowych samorządu,

 • użyczania bądź wynajmowania na preferencyjnych warunkach lokali i budynków

komunalnych oraz udostępniania lokalu na spotkania podmiotów,

 • pomocy w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych,

 • współpracy na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji.

§ 6

Zlecanie realizacji zadań publicznych

 1. Zlecanie realizacji zadań publicznych podmiotom może nastąpić w formach przewidzianych w ustawie lub odrębnych przepisach.

 2. Dotacje, o których mowa w ustawie, nie mogą być udzielone na:

 1. dotowanie przedsięwzięć, które są dofinansowywane z budżetu Gminy lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,

 2. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów,

 3. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów,

 4. działalność gospodarczą podmiotów,

 5. udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,

 6. działalność polityczną lub religijną.

 1. Ogłaszając konkurs w celu zlecenia realizacji zadań publicznych podmiotom, Wójt Gminy opublikuje informację o nim w:

 • Biuletynie Informacji Publicznej,

 • trzech kolejnych numerach prasy lokalnej,

 • umieści ją na tablicy ogłoszeniowej Urzędu i tablicach informacyjnych sołectw,

 • poda do wiadomości na stronach gminnego portalu internetowego (www.marianowo.pl),

 1. Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać informacje o:

  • rodzaju zadania,

  • wysokości środków przeznaczonych na realizację tego zadania,

  • zasadach przyznawania dotacji,

  • terminach i warunkach realizacji zadania,

  • terminie składania ofert,

  • terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty,

  • realizowanych w roku budżetowym i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami i dotacjami przekazanymi na ich realizację,

  • W ciągu 7 dni od upłynięcia terminu składania wniosków, lista podmiotów ubiegających się o dotację, rodzaj zadań oraz wielkość wnioskowanych dotacji zostanie umieszczona
   na tablicy ogłoszeniowej w Urzędzie oraz zostanie podana do publicznej wiadomości
   na stronach gminnego portalu internetowego.

  • Decyzję o wyborze podmiotów, które uzyskają dotację, o wysokości dotacji oraz
   o wyznaczonych do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadań publicznych jednostkach Urzędu oraz gminnych jednostkach organizacyjnych podejmuje Wójt Gminy w formie zarządzenia.

  • Przed wydaniem zarządzenia, o którym mowa w ust. 6, Wójt Gminy zasięgnie opinii Komisji Oceniającej.

  • Skład Komisji Oceniającej określa każdorazowo zarządzeniem Wójt Gminy Marianowo. Wybranymi członkami Komisji Oceniającej powołanej w celu zaopiniowania złożonych wniosków nie mogą być osoby związane z podmiotami uczestniczącymi w konkursie.

  • Wykaz podmiotów, zleconych zadań, na które przyznano dotację i kwot przyznanych
   na realizacje tych zadań zostanie opublikowany w prasie lokalnej, na stronach gminnego portalu internetowego (www.marianowo.pl) oraz zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie i tablicach informacyjnych sołectw.

  • Wykaz podmiotów, którym zlecono realizację zadań publicznych w 2005 roku, zadań
   i kwot dotacji przyznanych na te zadania będzie opublikowany w załączniku do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy.

  • Realizując zlecane przez Gminę zadania publiczne, podmioty są zobowiązane do:

   1. pisemnego informowania z 14 - dniowym wyprzedzeniem Wójta Gminy lub gminnej jednostki organizacyjnej, wyznaczonej do kontroli merytorycznej i finansowej
    o organizacji imprez odbywających się w ramach zadania,

   2. informowania w wydawanych w ramach zadania publikacjach i materiałach informacyjnych na temat podmiotu, poprzez media, jak również - stosownie
    do charakteru zadania - poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub poprzez ustną informację kierowaną do odbiorców zadania o fakcie dofinansowania realizacji z budżetu Gminy.

   1. W imieniu Wójta Gminy kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją zadań publicznych przez podmioty sprawują odpowiednie, wyznaczone zarządzeniem, o którym mowa w ust. 6, jednostki Gminy oraz gminne jednostki organizacyjne poprzez:

   1. wizytowanie organizacji i ocenę sposobu realizacji zleconych zadań,

   2. egzekwowanie przestrzegania postanowień zawartych w ustawie, umowach
    i Programie współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok,

   3. analizę i ocenę przedkładanych przez podmioty rozliczeń i sprawozdań,

   4. egzekwowanie od podmiotów wyjaśnień, zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z umową.

   § 7

   Priorytety zadań do realizacji w 2005 roku

   1. W roku 2005 Gmina będzie wspierać lub powierzać podmiotom realizację następujących zadań:

   1. w zakresie edukacji, nauki, oświaty i wychowania:

   1. działania promujące dzieci i młodzież wybitnie uzdolnioną,

   2. działania zapewniające zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży, poprzez organizację zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania,

   3. wspieranie działań edukacyjnych przeciwdziałających patologiom społecznym,

   4. edukacja dzieci i młodzieży w zakresie nowych technologii, twórczego myślenia oraz rozbudzanie zainteresowań naukowych,

     • w zakresie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej:

   • promocja i wspieranie funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw,

   • wspieranie procesów tworzenia nowych miejsc pracy i przeciwdziałania bezrobociu na terenie Gminy,

       • w zakresie turystyki, promocji Gminy, wypoczynku dzieci i młodzieży:

       • promowanie walorów turystycznych Gminy w kraju i zagranicą,

       • zapewnienie bezpieczeństwa na akwenach wodnych na terenie Gminy,

       • organizacja imprez turystycznych oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

       • organizacje imprez promocyjnych,

              • w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania osób niepełnosprawnych:

        • pomoc rzeczowa i żywnościowa dla rodzin i osób ubogich lub znajdujących się
         w trudnej sytuacji życiowej,

        • podtrzymywanie aktywności życiowej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz ułatwianie im uczestnictwa w życiu społecznym,

        • wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym,

        • zapewnianie opieki nad dziećmi rodzin niewydolnych wychowawczo
         i ekonomicznie oraz zagrożonych patologią społeczną,

        • pomoc rodzinom osób uzależnionych,

        • prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych,

                • w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

                • wspieranie wartościowych przedsięwzięć o charakterze lokalnym w zakresie rozwoju kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, promocji twórczości, działań i inicjatyw kulturalnych oraz walorów kulturowych Gminy,

                • wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego,

                  • w zakresie kultury fizycznej i sportu:

                 • organizacja i koordynacja przedsięwzięć związanych z kulturą fizyczną i sportem,

                 • pomoc w szkoleniu sportowym dzieci i młodzieży,

                 • organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych,

                 • organizacja nowatorskich form aktywnego wypoczynku dla mieszkańców Gminy, ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku dzieci i młodzieży,

                 • wspieranie klubów sportowych,

                 • udział w utrzymaniu i wyposażeniu obiektów sportowo-rekreacyjnych,

                 • w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym:

                    • promocja zdrowia i zachowań prozdrowotnych,

                    • działania w zakresie profilaktyki antyalkoholowej i związanej
                     z uzależnieniami,

                   • Wójt Gminy na podstawie własnego rozeznania potrzeb lokalnych lub na wniosek podmiotów może określić w ciągu roku kolejne zadania i ogłosić otwarte konkursy na ich realizację przez podmioty.

                 § 8

                 Współpraca w pozyskiwaniu środków z innych źródeł

                  1. Władze Gminy będą pomagały podmiotom w pozyskiwaniu środków z innych źródeł finansowania niż budżet Gminy. Dzięki tej formie współpracy mogą trafić do Gminy środki na realizację programów istotnych z punktu widzenia mieszkańców. W roku 2005 wsparcie samorządu dotyczyć będą szczególnie pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

                  2. Pomoc Gminy obejmować będzie w miarę możliwości:

                 1. informowanie o potencjalnych źródłach finansowania i zasadach udzielania dotacji,

                 2. opiniowanie wniosków o dotacje ze źródeł zewnętrznych,

                 3. promowanie ciekawych programów mogących uzyskać środki ze źródeł zewnętrznych,

                 4. organizowanie szkoleń i konsultacji z zakresu przygotowania wniosków o dotacje.

                  1. Podmioty przygotowujące wnioski do Europejskiego Funduszu Społecznego, będą mogły

                 ubiegać się o dofinansowanie z budżetu gminy wymaganego wkładu własnego.

                 § 9

                 Udział organizacji obywatelskich w działaniach programowych samorządu

                  • Wójt Gminy może powołać w drodze zarządzenia zespoły doradcze, opiniujące lub inicjatywne z udziałem przedstawicieli podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

                  • Celem działalności wspólnych zespołów może być w szczególności:

                  • diagnozowanie problemów i potrzeb społecznych,

                  • tworzenie i konsultowanie programów o charakterze strategicznym,

                  • opiniowanie aktów prawa lokalnego,

                  • wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności,

                  • opiniowanie wniosków o udzielenie pomocy finansowej lub rzeczowej osobom fizycznym,

                  • opiniowanie wniosków o dotacje na realizację zadań publicznych.

                    • Podmioty mają prawo powoływania wspólnych zespołów. Inicjatywę taką zgłasza się do Wójta Gminy, poprzez odpowiednie jednostki Urzędu, proponując cel, dla jakiego dany zespół ma zostać powołany, wraz z uzasadnieniem potrzeby jego powołania.

                    • W ramach przygotowań programów i polityk stanowiących realizację Strategii Rozwoju Gminy Marianowo, dokumenty te, przed skierowaniem ich do Rady Gminy, będą udostępniane podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w celu zaopiniowania i zgłoszenia ewentualnych uwag.

                   § 10

                   Lokale i budynki

                   • Podmioty mogą ubiegać się o uzyskanie na preferencyjnych zasadach użytkowania lokalu lub obiektu komunalnego na potrzeby prowadzonej działalności.

                   • Podmioty ubiegające się o przydział lokalu, zobowiązane są do złożenia następujących dokumentów:

                   • raportu z działalności w roku poprzednim (nie dotyczy podmiotów nowo powstałych),

                   • sprawozdania finansowego za ubiegły rok (nie dotyczy podmiotów nowo powstałych),

                   • wniosku z opisem programów, które będą realizowane w lokalu,

                   • dokumentów określających osobowość prawną wnioskodawcy,

                   • W ramach wniosku podmioty określają ogólne wymagania w stosunku do lokalu. Możliwe jest wskazanie proponowanej lokalizacji.

                   • Stosownie do możliwości, które wynikają z zasobów będących w dyspozycji Gminy, przeznaczonych na taką działalność, Wójt Gminy w formie zarządzenia podejmuje decyzję o wynajęciu, względnie użyczeniu lokalu lub obiektu, a także warunkach na jakich zostanie zawarta umowa.

                   • Podmioty, które użytkują lokal lub budynek na preferencyjnych zasadach, zobowiązane są do składania w terminie do 31 marca każdego roku rocznych sprawozdań merytorycznych ze sposobu jego wykorzystywania w roku poprzednim.

                   • W przypadku podmiotów uzyskujących wieloletnie dotacje na realizację zadań w danym lokalu lub budynku, wymóg określony w ust. 3 uważa się za spełniony w momencie złożenia przez organizację sprawozdania merytorycznego z realizacji zadania.

                   • Podmiotom nie dysponującym własnym lokalem władze Gminy mogą umożliwić spotkanie się w lokalu „Dom Strażaka” w Marianowie i świetlicach wiejskich na terenie Gminy. Udostępnianie i korzystanie z tego lokalu jest bezpłatne i określone jest
                    w przyjętym przez Wójta Gminy regulaminie.

                   § 11

                   Postanowienia końcowe

                   • Wnioski i propozycje dotyczące funkcjonowania Programu współpracy Gminy Marianowo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok, podmioty te mogą zgłaszać Radzie Gminy lub Wójtowi Gminy.

                   • Przed wniesieniem pod obrady Rady Gminy Programu współpracy Gminy Marianowo
                    z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2006 rok, Wójt Gminy zorganizuje spotkanie z przedstawicielami podmiotów, poświęcone m.in. ewaluacji funkcjonowania Programu w roku 2005.

                   • W przypadku, gdy przepisy odrębne przewidują inny tryb zlecania realizacji zadań publicznych podmiotom aniżeli przewidziany w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie stosuje się tryb w nich określony.

                   1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 16-01-2005 12:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 16-01-2005 12:18