Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXI/129/2004 w sprawie zmian budżetu gminy i zmian w budżecie gminy Marianowo na rok 2004 .


UCHWAŁA Nr XXI/129/2004

Rady Gminy w Marianowie

z dnia 02 grudnia 2004 r.

w sprawie zmian budżetu gminy i zmian w budżecie gminy Marianowo na rok 2004 .

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23 , poz.220, Nr 62 ,poz.558 , Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203 ) uchwala się, co następuje:

§ 1.Zwiększa się dochody budżetu gminy na rok 2004 o kwotę 80.668 zł,

z tego :

- zadania własne o kwotę 80.668 zł,

w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 49.900 zł,

z tytułu grantu na GCI z Wojewódzkiego Urzędu Pracy,

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa o kwotę 6.664 zł,

z tytułu dotacji KSRG

w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 7.604 zł,

z tytułu środków z rezerwy subwencji ogólnej

na uzupełnienie dochodów gmin

w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 15.000 zł,

z tytułu dotacji z ANR

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1.500 zł

z tytułu darowizn

§ 2.Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2004 o kwotę 171.500 zł,

z tego :

- zadania własne o kwotę 171.000 zł,

w dziale 710 - Działalność usługowa o kwotę 100.000 zł,

w rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania

przestrzennego o kwotę 100.000 zł,

w dziale 757 - Obsługa długu publicznego o kwotę 60.500 zł,

w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych,

kredytów i pożyczek jednostek samorządu

terytorialnego o kwotę 60.500 zł,

w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 10.500 zł,

w rozdziale 80110 - Gimnazja o kwotę 10.500 zł,

§ 3.Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2004 o kwotę 251.668 zł,

z tego : - zadania własne o kwotę 251.668 zł,

w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 49.900 zł,

w rozdziale 75095 - Pozostała działalność o kwotę 49.900 zł,

w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa o kwotę 7.164 zł,

w rozdziale 75403 - Jednostki terenowe Policji o kwotę 500 zł,

w rozdziale 75412 - Ochotnicze straże pożarne o kwotę 6.664 zł,

w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 7.800 zł,

w rozdziale 80110 - Gimnazja o kwotę 7.800 zł,

w tym:

- wynagrodzenie i pochodne o kwotę 4.100 zł.

w dziale 852 - Pomoc społeczna o kwotę 15.000 zł,

w rozdziale 85295 - Pozostała działalność o kwotę 15.000 zł

w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 2.700 zł,

w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne o kwotę 2.700 zł,

w tym:

- wynagrodzenie i pochodne o kwotę 2.000 zł.

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 167.604 zł

w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona

wód kwotę 160.000 zł

w tym:

- inwestycje 160.000 zł,

w dziale 90015 - Oświetlenie ulic o kwotę 7.604 zł,

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 1.500 zł

w rozdziale 92195 - Pozostała działalność kwotę 1.500 zł

§ 4.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

Środki przeznacza się na:

w dziale 750 - organizację Gminnego Centrum Informacji ( 49.900 zł),

w dziale 754 - zakup wyposażenia dla OSP Marianowo- jednostka w KSRG (6.664 zł ),

- zakup paliwa dla Policji ( 500 zł),

w dziale 801 i 854 - wydatki zgodnie z wnioskiem Dyrektora PG w Marianowie ( 10.500 zł ),

w dziale 852 - dożywianie dzieci w szkołach ( 15.000 zł ),

w dziale 900 - budowę kanalizacji sanitarnej ( 160.000 zł ),

- oświetlenie ulic ( 7.604 zł ),

w dziale 921 - organizację imprez kulturalnych ( 1.500 zł ).

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 16-01-2005 12:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 16-01-2005 12:22