Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXII/132/2004 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2005 rok


UCHWAŁA NR XXII/132/2004

Rady Gminy w Marianowie

z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23 , poz.220, Nr 62 ,poz.558 , Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się prognozowane dochody budżetu Gminy Marianowo

(załącznik Nr 1) w wysokości 6.712.438 zł,

z tego:

  1. dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 2 ) 5.875.168 zł,

w tym:

- dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń (załącznik Nr 3 ) 34.037 zł,

2)dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 4 ) 837.270 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Marianowo ( załącznik Nr 5 )

w wysokości 6.698.168 zł,

z tego:

  1. wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 6 ) 5.860.898 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją Gminnego Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

(załącznik Nr 7 ) 34.037 zł,

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 8 ) 837.270 zł.

§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 812.000 zł,

zostanie pokryty kredytem bankowym w wysokości 812.000 zł,

§ 4. Ustala się przychody budżetu Gminy Marianowo w wysokości 812.000 zł,

1) kredyt bankowy 812.000 zł.

§ 5. Ustala się rozchody budżetu Gminy Marianowo w wysokości 826.270 zł,

z przeznaczeniem na:

1) spłatę rat pożyczki z WFOŚ i GW w wysokości 177.778 zł,

2) spłatę pożyczki pomostowej (SAPARD) z WFOŚ i GW 394.332 zł,

3) spłatę rat kredytu z PKO BP SA w wysokości 194.160 zł,

4) spłatę rat kredytu z BOŚ w wysokości 60.000 zł.

§ 6.Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 10.000 zł,

§ 7. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w wysokości

określonej w załączniku Nr 9 do uchwały.

§ 8. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej określone w załączniku Nr 10 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 11 do uchwały.

§ 10. Ustala się dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół

publicznych,w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek

nauki (art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty) w łącznej kwocie 343.158 zł.

§ 11. Ustala się dotacje celowe na zadania publiczne wykonywane przez

podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu

osiągnięcia zysku, w tym organizacje pozarządowe 52.000 zł

§ 12. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w kwocie 42.464 zł.

(wykazane w załącznikach Nr 5 i 6 )

§ 13. Ustala się prognozę kwoty długu na lata 2005 - 2010 zgodnie

z załącznikiem Nr 12 .

§ 14. Upoważnia się Wójta do zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego

deficytu budżetu w wysokości 812.000 zł.

§ 15. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 200.000 zł przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego

deficytu budżetu, podlegających spłacie w roku budżetowym.

§ 16. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań w roku budżetowym

do łącznej kwoty 2.294.991 zł.

§ 17. Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień

wydatków między działami,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych

wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 18-02-2005 09:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-02-2005
Ostatnia aktualizacja: - 18-02-2005 09:07