Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXII/137/2004 w sprawie określenia zasad i trybu postępowania o udzielenie podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, dotacji z bud


Uchwała Nr XXII/137/2004

Rady Gminy w Marianowie

z dnia 30 grudnia 2004 roku

w sprawie określenia zasad i trybu postępowania o udzielenie podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, dotacji z budżetu Gminy na cele publiczne związane z realizacją zadań Gminy, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.

Na podstawie art. 118 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2003 r. Nr 15 poz. 148, zm.: Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, z 2004 r. Nr 19 poz.177, Nr 93poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1295,Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703) Rada Gminy w Marianowie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała dotyczy zlecenia zadań publicznych w zakresie nie wymienionym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn.zm.) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

2. O udzielenie dotacji z budżetu Gminy na realizację zadań publicznych mogą ubiegać się podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, prowadzące działalność statutową związaną z realizacją zadań własnych gminy.

3. Podmioty ubiegające się o dotację są zobowiązane złożyć w terminie do dnia 15 września poprzedzającego rok budżetowy, w którym ma być udzielona dotacja, wniosek wraz

z załącznikami do Wójta Gminy, a w przypadkach szczególnych oferty mogą być złożone po upływie tego terminu.

4. Oferty realizacji zadań publicznych może również złożyć podmiotom wymienionym w ust. 2 Wójt Gminy.

5. Oferty powinny być zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 19 pkt. 1 ustawy wymienionej w ust. 1.

§ 2. 1. Wnioski - oferty podmiotów występujących o przyznanie dotacji powinny zawierać

w szczególności:

1) opis zadań, które mają zostać dofinansowane,

2) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji

z określeniem terminu i miejscem jego realizacji;

3) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych, wskazujących na możliwość

wykonywania zadania;

4) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

5) informację o posiadanych własnych środkach finansowych oraz uzyskanych z innych źródeł

na realizację zadania;

6) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego

dotyczy zadanie;

7) zobowiązanie przyjęcia odpowiedzialności merytorycznej i finansowej ze strony osób

występujących o dotację w zakresie jej wykorzystania.

2. Do wniosku powinien być dołączony dokument organizacyjny podmiotu, z którego wynikają zadania statutowe, pełnomocnictwa osób uprawnionych do składania oświadczeń woli oraz aktualny wypis z rejestru sądowego lub innego organu rejestrowego.

3. Wójt może uzależnić rozpatrzenie wniosku od złożenia w ustalonym terminie dodatkowych informacji lub dokumentów.

4. W przypadku stwierdzenia wad formalnoprawnych lub innych wad oferty złożonej przez podmiot Wójt wzywa podmiot do ich usunięcia w określonym terminie od dnia doręczenia wezwania; ofertę nie poprawioną pozostawia się bez rozpatrzenia.

§ 3. 1. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy uwzględniając w szczególności:

1) znaczenie zadania dla realizacji celów samorządu gminnego,

2) wysokość środków budżetowych gminy na realizację zadań zleconych podmiotom, o których

mowa w § 1,

3) ocenę przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym realizacji

zakresu rzeczowego zadania,

4) ocenę możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę przy uwzględnieniu informacji

zawartych we wniosku,

5) analizę wykonania zadań zleconych wnioskodawcy w okresie poprzednim, z uwzględnieniem

rzetelności i terminowość ich realizacji.

2. Wójt Gminy dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty realizacji zadania, uwzględniając przepisy ustawy Prawo o zamówieniach publicznych .

3. Postanowienie ust. 1 ma zastosowanie także, gdy w wyniku ogłoszenia otwartego konkursu ofert została złożona tylko jedna oferta.

4. Wójt w uzasadnieniu wyboru oferty obowiązany jest ustosunkować się do spełnienia przez oferenta wymogów określonych w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert.

5. Dotacje nie mogą być wykorzystane na:

  1. zakup gruntów lub budynków,

  2. zakupy inwestycyjne i remonty, których realizacja nie jest integralną częścią zleconego zadania,

3) działalność gospodarczą,

4) działalność polityczną i religijną.

6. W przypadku stwierdzenia w trakcie kontroli nieprawidłowości, Wójt Gminy ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia oraz żądać zwrotu dotacji wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia wpływu dotacji na rachunek dotowanego podmiotu.

§ 4. 1. Warunkiem zlecenia przez Gminę realizacji zadania jest zawarcie pisemnej umowy przez Wójta Gminy z podmiotem wnioskodawcą reprezentowanym przez osoby, o których mowa w § 2 ust. 2.

2. Umowa powinna być zawarta zgodnie z wzorem zawartym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 19 pkt. 2 ustawy wymienionej § 1 ust. 1.

3. Umowa może być zawarta na czas realizacji zadania lub na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata.

§ 5.1. Wójt dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności:

1) stanu realizacji zadania;,

2) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,

3) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,

4) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i postanowieniach umowy.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w realizacji zleconego zadania, w tym w szczególności zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania, nieterminowego lub nienależytego wykonania umowy oraz wykorzystywania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, Gmina przeprowadza kontrolę w zakresie objętym umową.

3. Kontrolę przeprowadza osoba upoważniona przez Wójta Gminy.

4. Na podstawie wyników kontroli Wójt przekazuje podmiotowi wnioski i zalecenia zmierzające do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości; podmiot w terminie określonym przez Wójta zawiadamia o ich wykonaniu lub o przyczynach ich niewykonania.

§ 6.1. Rozliczenie wykonania zadania i wykorzystywania dotacji z zachowaniem zasady jawności postępowania następuje na podstawie:

1) sprawozdania z wykonania zadania,

2) kserokopii opisanych rachunków i faktur VAT dotyczących wydatków zleceniobiorcy,

faktycznie poniesionych na realizację zadania.

2. Rozliczenie wykonania zadania i wykorzystania dotacji następuje w terminie określonym w umowie.

3. Rozliczenie dotacji będzie odbywać się zgodnie z wzorem zawartym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 19 pkt.3 ustawy wymienionej w § 1 ust. 1.

§ 7. Dotacja nie wykorzystana lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi do budżetu gminy, na zasadach określonych w umowie.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 18-02-2005 09:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-02-2005
Ostatnia aktualizacja: - 18-02-2005 09:15