Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XXXII/199/2006 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2006 rok


UCHWAŁA NR XXXII/199/2006

Rady Gminy w Marianowie

z dnia 26 stycznia 2006 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2006 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62 ,poz.558 , Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się prognozowane dochody budżetu Gminy Marianowo

(załącznik Nr 1) w wysokości 6.668.670 zł,

z tego:

  1. dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 2 ) 5.600.690 zł,

w tym:

- dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń (załącznik Nr 3 ) 36.730 zł,

2)dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 4 ) 1.067.980 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy Marianowo ( załącznik Nr 5 )

w wysokości 6.816.332 zł,

z tego:

  1. wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 6 ) 5.748.352 zł,

w tym:

- wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

(załącznik Nr 7 ) 51.319 zł,

  1. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz

innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 8 ) 1.067.980 zł.

§ 3. Wydatki nie znajdujące pokrycia w dochodach budżetu gminy 579.600 zł,

§ 4. Ustala się przychody budżetu gminy Marianowo w wysokości 579.600 zł,

- kredyt bankowy 579.600 zł,

§ 5 . Ustala się rozchody budżetu Gminy Marianowo w wysokości 431.938 zł,

z przeznaczeniem na:

1) spłatę rat pożyczki z WFOŚ i GW 177.778 zł,

2) spłatę rat kredytu z PKO BP SA 194.160 zł,

3) spłatę rat kredytu z BOŚ 60.000 zł,

§ 6.1.Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 10.000 zł,

2.Ustala się rezerwę celową przeznaczoną na:

1) wynagrodzenia (odprawy i wzrost wynagrodzeń) w wysokości 58.788 zł.

§ 7. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone

w załączniku Nr 9 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 9. Ustala się dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań z zakresu:

1) kultury fizycznej i sportu w łącznej kwocie 36.000 zł.

§ 10. Ustala się dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych,

w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki (art. 90 ust. 2a

ustawy o systemie oświaty) w łącznej kwocie 299.748 zł.

§ 11. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w kwocie 61.066 zł.

(wykazane w załącznikach Nr 5 i 6 )

§ 12. Ustala się prognozę kwoty długu na lata 2006 - 2010 zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych przeznaczonych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

do łącznej kwoty: 100.000 zł,

2)spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych

oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do łącznej kwoty 431.938 zł.

§ 14. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

1) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla

zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku

następnym - do kwoty 1.730.934 zł.

§ 15. Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych

wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 26-02-2006 18:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-02-2006
Ostatnia aktualizacja: - 26-02-2006 18:07