Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR XXXVIII/228/2006 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości


UCHWAŁA NR XXXVIII/228/2006

Rady Gminy w Marianowie

z dnia 28 września 2006 r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) w związku z § 1 ust. 1, § 6 ust. 1 pkt 1 i 3 oraz § 7 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie udzielania przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją (Dz. U. Nr 142, poz. 1017) uchwala się, co następuje:

§1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości w celu udzielania pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.

§ 2. Zwolnienie stanowi pomoc regionalną i następuje zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie udzielania przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją (Dz. U. Nr 142, poz. 1017).

§ 3. Zwolnienia udzielane na podstawie niniejszej uchwały obejmują nieruchomości położone na terenie Gminy Marianowo wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, spełniające następujące warunki:

  1. zakończenie nowej inwestycji do dnia 31 grudnia 2008 roku,

  2. utworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją do dnia 31 grudnia 2008 roku.

§ 4. Warunkiem udzielenia pomocy jest:

1) dokonanie zgłoszenia - przed rozpoczęciem realizacji inwestycji - o zamiarze korzystania z pomocy przez przedsiębiorcę na podstawie niniejszej uchwały w formie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

2) termin złożenia formularza upływa dnia 31 grudnia 2006 roku.

§ 5. 1. Zwolnienie z tytułu nowej inwestycji, przysługuje nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat od ukończenia inwestycji.

2. Zwolnienie z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją przysługuje nie dłużej niż przez okres:

  1. 1 roku jeżeli utworzono co najmniej 5 nowych miejsc pracy,

  2. do 2 lat jeżeli utworzono co najmniej 10 nowych miejsc pracy,

  3. do 3 lat jeżeli utworzono co najmniej 30 nowych miejsc pracy,

  4. do 4 lat jeżeli utworzono co najmniej 50 nowych miejsc pracy,

  5. do 5 lat jeżeli utworzono co najmniej 100 nowych miejsc pracy.

§ 6 . W przypadku powstania okoliczności powodujących utratę zwolnienia w trakcie trwania zwolnienia przedsiębiorca zobowiązany jest zgłosić to zdarzenie w terminie 14 dni od zaistnienia zdarzenia.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2006 r.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXXVIII/228/06 Rady Gminy w Marianowie z dnia 28 września 2006 r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 roku w sprawie udzielenia przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycja, od dnia 24 sierpnia 2006 roku gminy mają możliwość wprowadzenia stosownych uchwał dotyczących zwolnień w podatku od nieruchomości.

Opracowany przez Ministerstwo Finansów w dniu 27 września 2005 roku projekt ww. zwolnienia został pozytywnie zatwierdzony przez Komisję Europejską, jako program pomocy zgodnie z prawem wspólnotowym dopiero w dniu 11 maja 2006 roku. Program ten umożliwia gminom udzielenie pomocy regionalnej w formie zwolnienia w podatku od nieruchomości na podstawie podjętych uchwał bez konieczności ich opiniowania przez Prezesa UOKiK (Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) oraz notyfikacji do Komisji Europejskiej.

W uchwale Rada Gminy musi określić okres na jaki czas będzie przysługiwało zwolnienie. Przedsiębiorca natomiast zobowiązany jest do utrzymania inwestycji i nowo utworzonych miejsc pracy przynajmniej przez okres pięciu lat.

Ze względu na obecny problem bezrobocia należy ułatwiać przedsiębiorcom rozwój inwestycji, które wpłyną na zwiększenie zatrudnienia, a także podejmować kroki zmierzające do zainteresowania inwestorów w tworzeniu inwestycji na terenie gminy, co wpłynie korzystnie na jej rozwój.

Wobec powyższego uważam za zasadne podjęcie niniejszej uchwały.

Załącznik do uchwały nr XXXVIII/228/2006

Rady Gminy w Marianowie

z dnia 28 września 2006 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

w sprawie udzielenia przez Gminę Marianowo pomocy zgodnie z uchwałą
Nr XXXVIII/228
/2006 Rady Gminy w Marianowie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

Pełna nazwa przedsiębiorcy

Adres przedsiębiorcy

Forma prawna przedsiębiorcy

Klasa i rodzaj podstawowej działalności wg obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Działalności

Rodzaj przedsiębiorcy

(zaznaczyć właściwy)

mikroprzedsiębiorca

mały

średni

Zakres inwestycji: opis inwestycji

Szacowane nakłady inwestycyjne

Szacowany poziom zatrudnienia

Termin zakończenia inwestycji czyli oddania do użytkowania

Oświadczam, iż znane są mi zasady i warunki udzielania pomocy regionalnej zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie udzielania przez gminy pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją (Dz. U. Nr 142, poz. 1017)

data, podpis i pieczęć składającego oświadczenie

data wypełniania formularza (dzień - miesiąc - rok)

podpis i pieczęć składającego formularz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 11-10-2006 21:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 11-10-2006
Ostatnia aktualizacja: - 11-10-2006 21:35