Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA NR VI/40/2007 w sprawie świadczeń przyznawanych ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.


UCHWAŁA NR VI/40/2007

Rady Gminy Marianowo

z dnia 26 kwietnia 2007r.

w sprawie świadczeń przyznawanych ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

Na podstawie art. 72 ust. 1 i ust. 4 w związku z art.91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz.1218 i Nr 220, poz. 1600) uchwala się, co następuje:

§1. W budżecie gminy wyodrębnia się corocznie środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej w wysokości 0,3% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli.

§ 2. Środkami, o których mowa w 1 § naliczonymi od wynagrodzeń osobowych nauczycieli zatrudnionych w danej szkole dysponuje dyrektor szkoły.

§ 3. Z funduszu przeznaczonego na pomoc zdrowotną mogą korzystać nauczyciele zatrudnieni co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru godzin zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz nauczyciele emeryci i renciści zwani dalej „nauczycielami”, którzy leczą się z powodu przewlekłej choroby lub przebieg choroby jest wyjątkowo ciężki.

§ 4. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie zasiłku pieniężnego.

§ 5.Wniosek o przyznanie zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną (leczenie) poparty zaświadczeniem lekarskim składają zainteresowani nauczyciele do dyrektora szkoły.

§ 6. Wysokość jednorazowego zasiłku ustala oraz zasiłek przyznaje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii związków zawodowych działających w szkole biorąc pod uwagę wysokość dodatkowych kosztów poniesionych przez nauczyciela w związku
z przeprowadzeniem leczenia oraz całokształt okoliczności wpływających na sytuację materialną.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Gminy Marianowo Nr VI/40/2007

z dnia 26 kwietnia 2007 roku

w sprawie w sprawie świadczeń przyznawanych ze środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli oraz nauczycieli emerytów i rencistów korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz. U. z 2006 Nr 220, po.1600), która weszła w życie 01 stycznia 2007 roku wprowadziła m.in. zmiany w Karcie Nauczyciela.

Art. 72 ust. 1 Kary Nauczyciela po zmianie wprowadzonej ustawą z dnia 18 października 2006 r. o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych, otrzymał brzmienie:

"1.Niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organy prowadzące szkoły przeznaczą corocznie w budżetach odpowiednie środki finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz określą rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznawania".

Powyższy zapis art. 72 Kart Nauczyciela nakłada na organy prowadzące szkoły obowiązek określania rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania. W budżecie gminy wysokość środków planowanych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli wynosi corocznie 0,3 %.

Na podstawie art. 91d pkt. 1 Karty Nauczyciela zadania i kompetencje określone w art. 72 ust. 1 Karty Nauczyciela należą do Rady Gminy.

W związku z powyższym wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 28-05-2007 06:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-05-2007
Ostatnia aktualizacja: - 28-05-2007 06:51