Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr VIII/ 59 /07 w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej w Marianowie.


UCHWAŁA Nr VIII/ 59 /07

RADY GMINY W MARIANOWIE

z dnia 20 września 2007 roku

w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej w Marianowie.

Na podstawie art.11 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 2001 r. Nr 129, poz. 1440; z 2002 r. Nr 113, poz. 113, poz. 984, z 2004 r. Nr 238, poz. 23) i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123; z 2002 r. Nr 41, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96, Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz.1111) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Bibliotece Publicznej w Marianowie.

§ 2. Biblioteka Publiczna w Marianowie, zwana dalej „Biblioteką”, działa na podstawie:

1/ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591;

z 2002 r. Nr 23, poz. 220);

2/ ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym

i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191, Nr 43, poz. 253);

3/ ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach

szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie

niektórych ustaw (Dz. U. Nr 34, poz. 198 i Nr 43, poz. 253);

4/ ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

(Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41, poz. 364);

5/ ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z 1998 r., Nr 106,

poz. 668);

6/ Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania

pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek

samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr.146, poz. 1222; zm. Nr 160, poz.1343)

7/ niniejszego Statutu.

§ 3. 1. Biblioteka jest jednostką organizacyjna gminy.

2. Biblioteka jest wiodącą jednostką kultury na terenie gminy Marianowo, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.

§ 4. 1. Siedziba Biblioteki znajduje się przy ulicy Mieszka I 1 w Marianowie.

2. Biblioteka posiada filię w Dzwonowie.

3. Terenem działania Biblioteki jest gmina Marianowo.

§ 5. Nadzór nad działalnością Biblioteki sprawuje Wójt Gminy Marianowo.

§ 6. Biblioteka korzysta z pomocy doradczej Książnicy Pomorskiej w Szczecinie.

§ 7. Biblioteka używa pieczęci nagłówkowej według poniższego wzoru:

„Biblioteka Publiczna w Marianowie

73-121 Marianowo

ul. Mieszka I/1”

§ 8. Biblioteka może używać okrągłej pieczęci zawierającej w środku wizerunek orła i w otoku napis z pełną nazwą Biblioteki.

§ 9. Biblioteka posiada osobowość prawną.

§ 10. Mienie biblioteki jest własnością gminy.

§ 11. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych mieszkańców, upowszechnianiu wiedzy oraz rozwoju kultury.

§ 12. Do szczególnego zakresu działania biblioteki należy:

  1. w zakresie rozwijania i zaspokajania potrzeb czytelniczych:

a/ gromadzenie, opracowanie materiałów bibliotecznych, ze szczególnym uwzględnieniem

materiałów dotyczących własnego regionu,

b/ udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczenie do domu oraz prowadzenie

wypożyczeń międzybibliotecznych,

c/ prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej,

d/ popularyzacja książki i czytelnictwa,

e/ współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami upowszechniania kultury,

organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych

i kulturalnych społeczeństwa, doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej, prowadzenie

działalności wystawienniczej,

  1. w zakresie upowszechniania wiedzy oraz rozwoju kultury:

a/ kształtowanie wzorców aktywnego uczestnictwa w kulturze,

b/ tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania

wiedzą i sztuką,

c/ integrowanie społeczności lokalnej i wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych,

d/ zespołowego uczestnictwa w kulturze,

e/ prowadzenie różnorodnych form edukacji kulturalnej,

f/ współpraca i nadzór nad działalnością świetlic wiejskich.

§ 13. Biblioteka może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska lokalnego zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1997 r. o bibliotekach.

§ 14. Biblioteka może prowadzić działalność ponad lokalną na podstawie odrębnie zawartych umów.

§ 15. Biblioteką kieruje dyrektor i reprezentuje ją na zewnątrz. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Marianowo.

§ 16. W Bibliotece zatrudnia się pracowników działalności podstawowej. W miarę potrzeb

w Bibliotece mogą być zatrudnieni specjaliści z różnych dziedzin związanych z jej działalnością. Pracowników zatrudnia, awansuje i zwalnia dyrektor Biblioteki.

§ 17. Wynagrodzenia pracowników Biblioteki ustalane są na podstawie rozporządzeń ministra właściwego do spraw kultury w sprawie szczegółowych zasad wynagradzania pracowników instytucji kultury oraz zakładowego regulaminu wynagradzania i premiowania.

§ 18. Biblioteka może prowadzić wypożyczalnie, czytelnie, oddziały dla dzieci, filie biblioteczne, punkty biblioteczne oraz inne formy udostępniania zbiorów bibliotecznych.

§ 19. Szczegółową organizację wewnętrzną Biblioteki ustala dyrektor w regulaminie organizacyjnym, po zasięgnięciu opinii Rady Gminy w Marianowie.

§ 20. Przy Bibliotece oraz jej filiach mogą działać koła przyjaciół biblioteki w formie rad społecznych powołanych na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

§ 21. Zasady i warunki korzystania z Biblioteki określa regulamin zatwierdzony przez dyrektora.

§ 22. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową określoną dla instytucji kultury.

§ 23. 1. Źródłem finansowania działalności Biblioteki są dochody własne gminy.

2. Biblioteka może być wspierana finansowo przez inne organizacje rządowe lub pozarządowe w formie dotacji, darowizn, i inne.

§ 24. Zmiany w statucie mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

§ 25. Traci moc Uchwała Nr XXXIII/211/06 Rady Gminy w Marianowie z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej w Marianowie

§ 26. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Marianowo.

§ 27. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 12-11-2007 10:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 12-11-2007
Ostatnia aktualizacja: - 12-11-2007 10:58