Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XI/75/07 w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2007 r.


UCHWAŁA Nr XI/75/07

Rady Gminy Marianowo

z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Marianowo na 2007 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r., Nr 142. poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327) uchwala się, co następuje:

§ 1 Zmniejsza się wydatki budżetu gminy na rok 2007 o kwotę 56.000 zł

z tego :

-zadania własne o kwotę 56.000 zł,

w dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 15.000 zł,

w rozdziale - 01010 - Infrastruktura wodociągowa (wydatki bieżące) o kwotę 15.000 zł,

w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 8.000 zł,

w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne (wydatki bieżące) o kwotę 8.000 zł,

w dziale 710 - Działalność usługowa o kwotę 20.000 zł,

w rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

(wydatki bieżące) o kwotę 20.000 zł,

w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz

wydatki związane z ich poborem o kwotę 5.000 zł,

w rozdziale 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych

należności budżetowych (wydatki bieżące) o kwotę 5.000 zł,

w dziale 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 8.000 zł,

w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

wydatki bieżące o kwotę 8.000 zł,

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy na rok 2007 o kwotę 56.000 zł,

z tego :

- zadania własne o kwotę 56.000 zł,

w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 5.000 zł,

w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

(wydatki bieżące) o kwotę 5.000 zł,

w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 26.000 zł,

w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

(wydatki bieżące) o kwotę 26.000 zł,

w tym wynagrodzenia o kwotę 15.000 zł,

w dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 5.000 zł,

w rozdziale 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne (wydatki bieżące) o kwotę 5.000 zł,

w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 11.000 zł,

w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg (wydatki bieżące) o kwotę 11.000 zł,

w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 7.000 zł,

w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

(wydatki bieżące) o kwotę 7.000 zł,

w tym wynagrodzenia o kwotę 2.000 zł,

w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport o kwotę 2.000 zł,

w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe (wydatki bieżące) o kwotę 2.000 zł.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Nr XI/75/07 Rady Gminy w Marianowie z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu gminy Marianowo na 2007 rok

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy w działach:

 • 010 - Rolnictwo i łowiectwo, w rozdziale Infrastruktura wodociągowa o kwotę 15.000 zł,
  w związku z niewykorzystanie środków zaplanowanych w 2007 r. na przygotowanie dokumentacji na sieć wodociągową w miejscowościach Wiechowo Kolonia i Gogolewo Kolonia.

 • 600 - Transport i łączność o kwotę 8.000 zł, w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne (wydatki bieżące) o kwotę 8.000 zł, w związku z niewykorzystaniem środków na remonty dróg gminnych

 • 710 - Działalność usługowa o kwotę 20.000 zł, w rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego (wydatki bieżące) o kwotę 20.000 zł, w związku z niewykorzystaniem środków na przygotowanie planu zagospodarowania przestrzennego.

 • 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 5.000 zł, , w rozdziale 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych (wydatki bieżące) o kwotę 5.000 zł, w związku z niewykorzystaniem środków na prowizje dla inkasentów podatu rolnego oraz podatku
  od nieruchomości, a także w związku z niewykorzystaniem środków zaplanowanych na opłaty komornicze

 • 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 8.000 zł, w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół wydatki bieżące o kwotę 8.000 zł, w związku z niewykorzystaniem środków na zakup paliwa.

Ww. środki przenosi się i zwiększa się plan w działach:

 • w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 5.000 zł, w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami (wydatki bieżące) o kwotę 5.000 zł, na uzupełnienie środków na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży,

 • w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 26.000 zł, w rozdziale 75023 - Urzędy gmin (miast
  i miast na prawach powiatu) (wydatki bieżące) o kwotę 26.000 zł, w tym wynagrodzenia o kwotę 15.000 zł, w związku z koniecznością uzupełnienia planu wydatków na podróże służbowe krajowe pracowników, zakup materiałów i wyposażenia (min. materiały biurowe), usługi obce (usługi bankowe, obsługa informatyczna oraz bhp), a także uzupełnienie planu na wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac społecznie użytecznych, w związku z możliwością braku refundacji za wydatki na wynagrodzenia poniesione przez Urząd Gminy w bieżącym roku budżetowym. Zwiększenie planu na wynagrodzenie dotyczy również konieczności zatrudnienia palacza w budynku komunalnym w Dzwonowie (kotłownia mieszkania komunalne i budynek Filia
  SP Marianowo w Dzwonowie).

 • w dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 5.000 zł, w rozdziale 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne (wydatki bieżące) o kwotę 5.000 zł, w związku z koniecznością zwiększenia planu na wydatki związane z utrzymaniem budynku NZOZ w Marianowie,

 • w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 11.000 zł, w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg (wydatki bieżące) o kwotę 11.000 zł, na wydatki związane z konserwacją i poprawą efektywności oświetlenia,

 • w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 7.000 zł, w rozdziale 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (wydatki bieżące) o kwotę 7.000 zł, w tym wynagrodzenia o kwotę 2.000 zł na uzupełnienie planu na wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych , w związku z możliwością braku refundacji z PUP w bieżącym roku budżetowym, oraz na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem świetlic wiejskich,

 • w dziale 926 - Kultura fizyczna i sport o kwotę 2.000 zł, w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe (wydatki bieżące) o kwotę 2.000 zł, na utrzymanie obiektu sportowego w miejscowości Dalewo.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 18-01-2008 10:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-01-2008
Ostatnia aktualizacja: - 18-01-2008 10:02