Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr XI/77/2007 w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowych warunków


UCHWAŁA Nr XI/77/2007

Rady Gminy Marianowo

z dnia 20 grudnia 2007 r.

w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowych warunków
ich przyznawania, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach gminy Marianowo
w roku 2008.

Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz.1218, Nr 220, poz.1600; z 2007r. Nr 17, poz.95, Nr .80, poz.542, Nr 158, poz.1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz.1238) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. Nr 22, poz. 181; z 2006 r. Nr 43, poz. 293; z 2007 r. Nr 56, poz. 372) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin określający wysokość stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach gminy Marianowo, który ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r.

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1) szkole - należy przez to rozumieć szkołę podstawową i gimnazjum;

2) nauczycielu - należy rozumieć przez to nauczyciela poszczególnych stopni awansu zawodowego;

3) klasie - należy rozumieć także oddział;

4) uczniu - należy rozumieć także wychowanka;

5) roku szkolnym - należy rozumieć przez to okres pracy szkoły od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego.

§ 3. Regulamin określa wysokość, warunki oraz zasady przyznawania nauczycielom:

1) dodatków za wysługę lat;

2) dodatku motywacyjnego;

3) dodatku funkcyjnego;

4) dodatku za warunki pracy;

5) wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw;

6) nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy z wyłączeniem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

§ 4. Wynagrodzenie nauczyciela ustala dyrektor szkoły, a dyrektora szkoły Wójt Gminy.

ROZDZIAŁ II 

DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT

§ 5. 1. Nauczycielom przysługuje dodatek za wysługę lat w wysokości 1% wynagrodzenia zasadniczego za każdy rok pracy, wypłacany w okresach miesięcznych poczynając od 4 r. pracy, z tym że dodatek ten nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego.

2. Dodatek za wysługę lat przysługuje:

1) począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub do wyższej stawki dodatku, jeżeli nabycie prawa nastąpiło w ciągu miesiąca;

2) za dany miesiąc, jeżeli nabycie prawa do dodatku lub wyższej jego stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca;

3) nauczycielowi za okres urlopu dla poratowania zdrowia oraz za dni, za które otrzymuje wynagrodzenie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Dodatek ten przysługuje również za dni nieobecności w pracy z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby bądź konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub chorym członkiem rodziny, za które nauczyciel otrzymuje wynagrodzenie lub zasiłek z ubezpieczenia społecznego;

4) dodatek za wysługę lat wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.

ROZDZIAŁ III 

DODATEK MOTYWACYJNY

§ 6. 1. Środki na dodatki motywacyjne planowane są w budżecie gminy w wysokości 5% planowanych wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli.

2. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

3. Dla nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole lub w placówce przyznanie dodatku motywacyjnego może nastąpić po upływie co najmniej sześciomiesięcznego okresu umożliwiającego ocenę osiągniętych wyników w pracy.

4. Nauczycielom uzupełniającym etat w innej szkole dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor szkoły macierzystej w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły, w której nauczyciel uzupełnia etat.

5. Dodatek motywacyjny nie przysługuje w okresie nie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia oraz w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze.

§ 7. Dodatek motywacyjny może być przyznany:

1) dyrektorom do 30% wynagrodzenia zasadniczego;

2) nauczycielom do 15% wynagrodzenia zasadniczego.

§ 8. Przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego bierze się pod uwagę:

1) osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, a w szczególności:

a) uzyskanie przez uczniów, z uwzględnieniem ich możliwości oraz warunków pracy nauczyciela, wysokich osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów albo sukcesami w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,

b) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami,

c) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki;

2) zaangażowanie w realizację innych zadań statutowych szkoły, a w szczególności:

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych, pozaszkolnych na rzecz szkoły i środowisk,

b) udział w pracach komisji przedmiotowych,

c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły.

§ 9. 1. Dodatek motywacyjny nauczycielowi przyznaje dyrektor szkoły.

2. Dodatek motywacyjny dyrektorowi przyznaje Wójt Gminy.

§ 10. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia.

ROZDZIAŁ IV 

DODATEK FUNKCYJNY

§ 11. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko funkcyjne przewidziane w statucie szkoły, przysługuje dodatek funkcyjny.

§ 12. 1. Wysokość dodatku funkcyjnego dyrektorowi szkoły ustala Wójt Gminy.

2. Wysokość dodatku funkcyjnego nauczycielowi, któremu ten dodatek przysługuje z racji sprawowanej funkcji, ustala dyrektor szkoły.

3. Dodatek funkcyjny jest ustalany kwotowo w wysokości określonej w tabeli dodatków funkcyjnych:

TABELA DODATKÓW FUNKCYJNYCH

Lp.

Stanowisko

Miesięcznie

od

do

Szkoły wszystkich typów

1.

dyrektor szkoły

400,00 zł.

550,00 zł.

2.

wicedyrektor

200,00 zł.

400,00 zł.

3.

wychowawca klasy:

(w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej w szkole podstawowej, w gimnazjum, w tym w klasach łączonych)

80,00 zł.

4.

opiekun stażu (za 1 stażystę)

50,00 zł.

5

doradca metodyczny

70,00 zł.

§ 13. Przy ustalaniu dodatku funkcyjnego dla osób sprawujących funkcje kierownicze w szkole bierze się pod uwagę w szczególności:

1) wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, strukturę organizacyjną;

2) liczbę pracowników pedagogicznych i liczbę stanowisk kierowniczych;

3) prawidłowość dysponowania budżetem szkoły i przestrzeganie dyscypliny finansowej;

4) złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska;

5) prawidłową organizację pracy, zasadność merytoryczną oraz poprawność formalno-prawną podejmowanych decyzji;

6) działalność na rzecz poprawy bazy materialnej, rozwoju oraz osiągnięć szkoły;

7) współpracę z różnymi organizacjami i instytucjami mającymi na celu wspomaganie statutowej działalności szkoły;

8) terminowość i rzetelność wykonywania zadań.

§ 14. 1. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

2. Utrata prawa do dodatku funkcyjnego przyznanego na czas określony następuje z upływem tego okresu, a w razie wcześniejszego odwołania - z końcem miesiąca, w którym nastąpiło odwołanie, a jeżeli odwołanie nastąpiło pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

3. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora szkoły przysługuje wicedyrektorowi szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po trzech miesiącach nieobecności dyrektora szkoły z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy.

4. Dodatek funkcyjny nie przysługuje w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze oraz od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w których nauczyciel zaprzestał pełnienia z innych powodów obowiązków, do których jest przypisany ten dodatek, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - od tego dnia.

§ 15. Dodatek funkcyjny wypłaca się z góry.

§ 16. 1. Dodatek za wychowawstwo klasy przyznaje dyrektor szkoły.

2. Dodatek za wychowawstwo klasy wypłaca się miesięcznie z góry.

§ 17. 1. Dodatek za sprawowanie funkcji opiekuna stażu, doradcy metodycznego przyznaje dyrektor szkoły biorąc po uwagę warunki i złożoność pracy.

2. Dodatek za sprawowanie funkcji opiekuna stażu, doradcy metodycznego wypłaca się miesięcznie z góry.

ROZDZIAŁ V 

DODATEK ZA WARUNKI PRACY

§ 18. Nauczycielom pracującym w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach, przysługuje dodatek za warunki pracy, w wysokości:

1) za trudne warunki pracy - 20% wynagrodzenia zasadniczego;

2) za uciążliwe warunki pracy - w wysokości ustalonej dla przyznanego dodatku za trudne warunki pracy, zwiększony o 5% wynagrodzenia zasadniczego;

3) za prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia:

a) 15 zł miesięcznie - przy pierwszym stopniu szkodliwości,

b) 20 zł miesięcznie - przy drugim stopniu szkodliwości,

c) 25 zł miesięcznie - przy trzecim stopniu szkodliwości.

§ 19. Dodatek za warunki pracy przysługuje za faktycznie przepracowane godziny, w tych warunkach.

§ 20. Dodatek za warunki pracy dyrektorowi szkoły przyznaje Wójt Gminy a nauczycielowi - dyrektor szkoły.

§ 21. 1. W razie zbiegu tytułów do dodatku za trudne warunki pracy i za uciążliwe warunki pracy nauczycielowi przysługuje prawo do jednego, wyższego dodatku.

2. W razie zbiegu tytułów do dodatku za trudne lub uciążliwe warunki i za warunki szkodliwe dla zdrowia, nauczycielowi przysługuje prawo do obu tych dodatków.

§ 22. 1. Dodatek za pracę w warunkach trudnych i uciążliwych wypłaca się z dołu.

2. Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia wypłaca się z góry.

ROZDZIAŁ VI 

WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I ZA GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW

§ 23. 1. Przez godzinę ponadwymiarową, za którą przysługuje wynagrodzenie, należy rozumieć każdą godzinę zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych przydzieloną w planie organizacyjnym szkoły powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin.

2. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku) przez miesięczną liczbę godzin, ustalanego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych nauczyciela.

3. Wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa ustala się, z zastrzeżeniem art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela w sposób określony w ust. 2, o ile w czasie realizacji tego zastępstwa realizowane były zajęcia zgodnie z planem i programem nauczania danej klasy przez nauczyciela.

4. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy wymiar godzin ustalony na podstawie art. 42 ust. 4a Karty Nauczyciela wynagrodzenie za jedną godzinę doraźnego zastępstwa określoną w ust. 2, ustala się, dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru pracy.

5. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru godzin nauczyciela, o których mowa w ust. 2 i 4, uzyskuje się mnożąc odpowiedni wymiar godzin przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę.

6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

7. Godziny ponadwymiarowe przypadające w dniach, w których nauczyciel nie mógł ich realizować z przyczyn leżących po stronie pracodawcy, a w szczególności w związku z:

1) zawieszeniem zajęć z powodu epidemii lub mrozów;

2) wyjazdem dzieci na wycieczki lub na imprezy;

3) rekolekcji;

4) udziałem nauczyciela w konferencji metodycznej;

5) chorobą dziecka nauczania indywidualnego, trwającą nie dłużej niż tydzień, traktuje się jako godziny faktycznie odbyte.

8. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy z uwzględnieniem przypadków:

1) opieki nad zdrowym dzieckiem (2 dni w ciągu roku);

2) urlopu okolicznościowego określonego przepisami prawa pracy;

3) urlopu szkoleniowego udzielanego nauczycielom w celu kształcenia i doskonalenia;

4) zwolnienia z pracy zawodowej na czas niezbędny do wykonywania doraźnej czynności wynikającej z jego funkcji związkowej.

9. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia, za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy tygodniowy wymiar zajęć określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru (lub 1/4, gdy dla nauczyciela ustalono czterodniowy tydzień pracy), za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w tym tygodniu, nie może być większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym.

10. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe w ramach zajęć pozalekcyjnych ujęte w arkuszu organizacyjnym szkoły ustala się tak, jak za godziny ponadwymiarowe.

§ 24. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu.

ROZDZIAŁ VII 

NAGRODY

§ 25. 1. Tworzy się specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

2. Wyróżnia się dwa rodzaje nagród dla nauczycieli:

1) nagroda wójta;

2) nagroda dyrektora szkoły.

§ 26. Ze środków określonych w § 25 ust. 1, przeznacza się:

1) 20% tego funduszu do dyspozycji wójta na nagrody "Wójta Gminy";

2) 80% tego funduszu do dyspozycji dyrektora szkoły na nagrody "Dyrektora Szkoły".

§ 27. 1. Nagrody przyznawane są w szczególności z okazji Dnia Edukacji Narodowej i mają charakter uznaniowy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nagroda może być przyznana z innej okazji (np. na zakończenie roku szkolnego).

2. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej jednego roku.

3. Decyzję o przyznaniu "Nagrody Wójta" podejmuje Wójt Gminy, a o przyznaniu "Nagrody Dyrektora Szkoły" podejmuje dyrektor szkoły.

4. Przyznanie nagrody może być poprzedzone:

1) w przypadku nagrody dla dyrektora szkoły, opinią organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

2) w przypadku nagrody dla nauczyciela opinią dyrektora szkoły.

§ 28. 1. Przy przyznawaniu nagrody bierze się pod uwagę:

1) w pracy dydaktyczno wychowawczej:

a) wyniki potwierdzone w sprawdzianach i egzaminach uczniów, przeprowadzonych przez komisje egzaminacyjne,

b) działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowania autorskich programów i publikacji,

c) wyniki w nauczaniu potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału w konkursach, zawodach, przeglądach, festiwalach na forum powiatu, województwa, regionu i ogólnopolskim,

d) udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniem uzdolnionym lub uczniem mającym problemy w nauce lub zachowaniu,

e) zaangażowanie w organizację uroczystości szkolnych lub środowiskowych, np. uroczystości szkolne, imprezy sportowe, turystyczne, rekreacyjne,

f) prowadzenie działalności wychowawczej w klasie, szkole lub organizowanie różnorodnych imprez integrujących, a także wycieczek, wyjazdów uczniów do teatru, na koncerty, wystawy, ciekawe spotkania;

2) w pracy opiekuńczej:

a) organizowanie pomocy i opieki uczniom będących w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej,

b) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród dzieci,

c) organizowanie współpracy z instytucjami wspomagającym pracę szkoły,

d) współpracę z rodzicami;

3) w działalności pozaszkolnej:

a) współuczestnictwo lub organizację form doskonalenia zawodowego,

b) zaangażowanie w adaptację zawodową nauczycieli podejmujących pracę nauczyciela.

§ 29. Z wnioskiem o przyznanie nauczycielowi nagrody wójta, może wystąpić:

1) Wójt;

2) Zastępca Wójta;

3) Dyrektor Szkoły;

4) Rada Pedagogiczna po zaopiniowaniu przez, związek zawodowy działający w szkole;

5) związek zawodowy działający w szkole, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną.

§ 30. Z wnioskiem o przyznanie nagrody dyrektora, może wystąpić:

1) Dyrektor Szkoły;

2) Rada Pedagogiczna;

3) Rada Rodziców, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną;

4) związek zawodowy działający w szkole, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną.

§ 31. Wysokość nagrody dyrektora nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela mianowanego i nie może być wyższa od nagrody wójta.

§ 32. 1. Wnioski o przyznanie nagrody wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej należy składać w terminie do dnia 20 września każdego roku.

2. Wnioski o przyznanie nagrody wójta z innej okazji należy składać co najmniej z miesięcznym wyprzedzeniem terminu wręczenia nagrody.

3. Decyzję o przyznaniu nagrody nauczyciel otrzymuje na piśmie.

ROZDZIAŁ VIII 

DODATEK MIESZKANIOWY

§ 33. 1. Nauczycielowi zatrudnionemu na terenie wiejskim posiadającemu kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy, zwany dalej "dodatkiem".

2. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru zajęć.

3. Nauczycielowi, o którym mowa w ust. 1 przysługuje dodatek w wysokości uzależnionej od liczby członków rodziny, wypłacany co miesiąc w wysokości: 1% miesięcznej stawki minimalnego wynagrodzenia za prace pracowników, ustalonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej- na każdego członka rodziny.

4. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących:

1) małżonka, który nie posiada własnego źródła dochodu;

2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym utrzymaniu nauczyciela;

3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia lub do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia
21 roku życia;

4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia;

5) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego źródła dochodów.

5. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny, o których mowa w ust. 4, nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany pisemnie powiadomić niezwłocznie dyrektora szkoły, a dyrektor szkoły otrzymujący dodatek organ prowadzący szkołę. W przypadku niepowiadomienia dyrektora szkoły lub organu prowadzącego szkołę o zmianie liczby członków rodziny, nienależnie pobrane przez nauczyciela świadczenia podlegają zwrotowi.

6. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi będącemu także nauczycielem stale z nim zamieszkującym, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej w ust. 1. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.

7. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez wskazanego przez niego pracodawcę.

8. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego przyznanie.

9. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie;

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego;

3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej, w przypadku jednak, gdy z nauczycielem powołanym do służby zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który umowa ta została zawarta;

4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego w odrębnych przepisach.

10. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela lub na wspólny wniosek nauczycieli będących współmałżonkami z uwzględnieniem ust. 2.

11. Nauczycielowi dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi Wójt Gminy.

12. Dodatek wypłaca się miesięcznie z dołu.

ROZDZIAŁ IX 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 34. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy ustawy - Karta Nauczyciela i Kodeksu Pracy.

§ 35. Traci moc uchwała Nr III/11/2006 Rady Gminy Marianowo z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach gminy Marianowo w roku 2007 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2007 r. Nr 26, poz. 396).

§ 36. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Krzyśko 18-01-2008 10:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-01-2008
Ostatnia aktualizacja: - 18-01-2008 10:05