Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXII/129/08 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2009 r.


Uchwała Nr XXII/129/2008

Rady Gminy Marianowo

z dnia 30 października 2008 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2009 rok

Na podstawie art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1828, Nr 251, poz. 1847, z 2008r. Nr 93, poz. 585, Nr 116, poz. 730) uchwala się, co następuje:

 1. Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości:

  1. od powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych lub ich części - 0,56 zł od 1 m2;

  2. od powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych

z działalnością gospodarczą oraz od budynków mieszkalnych lub

ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 17,06 zł od 1 m2;

  1. od powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na

prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu

kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,92 zł od 1 m2;

  1. od powierzchni użytkowej budynków zajętych na prowadzenie

działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - 3,85 zł od 1 m2;

  1. od powierzchni użytkowej pozostałych:

   1. budynków lub ich części użytkowanych przez rolników

emerytów i rencistów, w których nie jest prowadzona działalność

gospodarcza - 3,03 zł od 1 m2;

   1. domków letniskowych - 6,40 zł od 1 m2;

   2. budynków nie wymienionych w lit. a i b, w tym zajętych

na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku

publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 4,26 zł od 1 m2;

  1. od budowli - 2 % ich wartości;

  2. od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków - 0,01 % ich wartości;

  3. od gruntów związanych z prowadzeniem działalności

gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania

w ewidencji gruntów i budynków - 0,70 zł od 1 m2;

  1. od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne

retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,90 zł od ha;

  1. od gruntów pozostałych:

   1. zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności

pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,16 zł od 1 m2;

   1. działek rekreacyjnych - 0,34 zł od 1 m2;

   2. nie wymienionych w lit. a i b - 0,31 zł od 1 m2.

§ 2. Traci moc uchwała Nr X/71/07 Rady Gminy Marianowo z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 117, poz. 2091).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości.

W niniejszym projekcie uchwały proponuje się zwiększyć stawki podatku o poziom 4 % w stosunku do obowiązujących stawek w roku 2008, za wyjątkiem stawki od powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części użytkowanych przez rolników emerytów i rencistów, w których nie jest prowadzona działalność gospodarczą, którą postanowiono pozostawić na poziomie ubiegłorocznym.

Wzrost ten spowodowany jest tym, że zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2008 r. wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2008 r. wyniósł 4,2 %. O ten poziom zmieniły się również górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009, które zostały ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Finansów
z dnia 29 lipca 2009 r.

Wyjątek od powyższej zasady dotyczy stawki podatku od gruntów pod jeziorami, zajętych
na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, ponieważ proponuje się stawkę na poziomie ministerialnym.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Stępień 12-11-2008 09:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Kortus-Wojciechowska 12-11-2008
Ostatnia aktualizacja: - 12-11-2008 09:05