Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Marianowo
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXIV/147/08 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2009 rok


Uchwała Nr XXIV/147/08

Rady Gminy Marianowo

z dnia 18 grudnia 2008 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Marianowo na 2009 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm.) oraz art. 86 ust. 1, art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Rada Gminy Marianowo uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 9.403.559,00 zł,
z tego:

 1. dochody bieżące - 7.632.739,00 zł,

 2. dochody majątkowe - 1.770.820,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 11.277.655,00 zł.

§ 3Ustala się planowany deficyt budżetu w wysokości - 1.874.096,00 zł,

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

 

§ 4Ustala się przychody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości - 2.652.934,00 zł

oraz rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w wysokości - 778.838,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

 1. ogólną w wysokości - 50.000,00 zł,

 2. celową w wysokości - 40.184,00 zł,

z przeznaczeniem na:

  1. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 1.000,00 zł,

  2. bieżące utrzymanie przejętego przez jednostkę pomocniczą

Sołectwo Czarnkowo mienia komunalnego w wysokości - 1.485,00 zł,

  1. bieżące utrzymanie przejętego przez jednostkę pomocniczą

Sołectwo Dalewo mienia komunalnego w wysokości - 3.918,00 zł,

  1. bieżące utrzymanie przejętego przez jednostkę pomocniczą

Sołectwo Dzwonowo mienia komunalnego w wysokości - 7.289,00 zł,

  1. bieżące utrzymanie przejętego przez jednostkę pomocniczą

Sołectwo Gogolewo mienia komunalnego w wysokości - 4.563,00 zł,

  1. bieżące utrzymanie przejętego przez jednostkę pomocniczą

Sołectwo Marianowo mienia komunalnego w wysokości - 11.159,00 zł,

  1. bieżące utrzymanie przejętego przez jednostkę pomocniczą

Sołectwo Sulino mienia komunalnego w wysokości - 5.561,00 zł,

  1. bieżące utrzymanie przejętego przez jednostkę pomocniczą

Sołectwo Trąbki mienia komunalnego w wysokości - 1.984,00 zł,

  1. bieżące utrzymanie przejętego przez jednostkę pomocniczą

Sołectwo Wiechowo mienia komunalnego w wysokości - 3.225,00 zł,

  

 § 6Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:

 1. inwestycyjne w latach 2009-2014 (Załącznik Nr 4) w wysokości - 6.198.470,00 zł,

 2. realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w wysokości (Załącznik Nr 5) - 8.926.587,00 zł.

§ 7Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 6) w wysokości:

 1. przychody - 4.000,00 zł,

 2. wydatki - 9.500,00 zł.

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

 1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty - 200.000,00 zł,

 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu, do kwoty - 1.874.096,00 zł,

 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych

pożyczek i kredytów, do kwoty - 778.838,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

 1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:

 1. inwestycyjne w latach 2009-2014 ujęte w załączniku Nr 4 do uchwały,

 2. realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujętych w załączniku Nr 5 do uchwały,

 1. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 10Ustala się dotacje:

  1. podmiotowe (Załącznik Nr 7):

   1. dla działającej na terenie gminy niepublicznej szkoły

podstawowej w wysokości - 395.768,00 zł.

   1. dla gminnej instytucji kultury - Biblioteka Publiczna

w Marianowie w wysokości - 150.000,00 zł,

 1. celowe na zadania własne realizowane przez

jednostki należące do sektora finansów publicznych

(Załącznik Nr 8) w wysokości - 31.864,00 zł,

 1. celowe na pomoc innym j.s.t. (Załącznik Nr 9) w wysokości - 30.000,00 zł,

§ 11. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 10,

§ 121.Ustala się dochody w wysokości - 41.189,00 zł,

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości - 39.189,00 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości - 2.000,00 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do wysokości - 200.000,00 zł,

 2. dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

 3. przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,

 4. przekazania uprawnień innym jednostkom do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,

 5. udzielania w roku budżetowym pożyczek do kwoty - 100.000,00 zł,

 6. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty - 100.000,00 zł,

 7. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

 8. udzielania zaliczek na wydatki oraz określenia zasad udzielania i rozliczania zaliczek na wydatki.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Marianowo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sebastian Stępień 09-01-2009 13:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Katarzyna Kortus-Wojciechowska 09-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Sebastian Stępień 09-01-2009 13:24